از قانون مجازات اسلامي- تعزيرات جرائم پوشش (1)

 از قانون مجازات اسلامي- تعزيرات جرائم پوشش (1)

 

نويسنده: شادي صدر
 

قوانين عمومي پوشش
مصوب 2/ 3/ 1375 مجلس شوراي اسلامي
ماده 638 - هر کس علناً در انظار واماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محکوم مي گردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره - زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد. (1) و (2)

1. قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي کند (3)

ماده 1- کساني که عالماً لباس ها و نشانه هائي که علامت مشخصه گروه هاي ضداسلام يا انقلاب است توليد کنند يا وارد کنند و يا بفروشند و يا در ملاء عام و انظار عمومي از آنها استفاده نمايند مجرم شناخته مي شوند و البسه و اشياء ذکور در حکم قاچاق محسوب مي شود.
تبصره - نشان هاي مذهبي اقليت هاي ديني رسمي براي پيروان اين اديان از شمول اين قانون مستثني است.
ماده 2- مجازات تعزيري توليد کنندگان داخلي و وارد کنندگان و فروشندگان و استفاده کنندگان البسه و نشان هاي مذکور در ماده (1) به شرح زير خواهد بود:
1. تذکر و ارشاد.
2- توبيخ و سرزنش.
3- تهديد.
4- تعطيل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جريمه نقدي از 500 هزار ريال تا يک ميليون ريال در مورد وارد کننده و توليد کننده و 10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در مورد استفاده کننده.
5- لغو پروانه کسب درمورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در مورد استفاده کننده.
دادگاه با توجه به شرايط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و ديگر مقتضيات، مجرم را به يکي از مجازات هاي مذکور محکوم مي نمايد.
تبصره 1- دادگاه، توليد کننده را ملزم به تعطيل خط توليد مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامي مي نمايد.
تبصره 2- در صورتي که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر يکي از مجازات هاي فوق به يکي از مجازات هاي زير محکوم مي شود:
1- انفصال موقت تا دو سال.
2- اخراج و انفصال از خدمات دولتي.
3- محروميت استخدام به مدت پنج سال در کليه وزارتخانه ها و شرکت ها و نهادها و ارگان هاي دولتي و عمومي.
ماده 3- دست فروشاني که به توزيع و فروش البسه و نشان هاي موضوع ماده 1 مي پردازند مجرم شناخته مي شوند و براي بار اول کالاهائي که در اختيار دارند ضبط و طبق بند الف ماده 2 عمل مي شود، در صورت تکرار جرم بار اول دويست و پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و دفعات بعد پانصد هزار تا يک ميليون ريال جريمه خواهند شد.
ماده 4- کساني که در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتک عفت عمومي باشد، توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به يکي از مجازات هاي مذکور در ماده 2 محکوم مي گردند.
ماده 5- فيلم و عکس و پوستر و چيزهايي که شبيه آنها هستند موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامي معدوم خواهد شد. (4)
تبصره 1- وسايل ضبط و تکثير نوار (ويديو - وسايل تکثير نوار...) پس از پاک کردن صدا و تصاوير مبتذل به عنوان جريمه ضبط مي شود و توسط دادستان در اختيار دولت قرار مي گيرد تا مطابق آئين نامه اي که به تصويب هيأت دولت مي رسد در ا ختيار مراکز علمي و آموزشي و فرهنگي قرار گيرد.
تبصره 2- اشياء موضوع اين ماده که مصارف علمي و آموزشي دارند، در صورتي که توسط سازمان هاي علمي و آموزشي رسمي کشور وارد يا تهيه شوند و مورد استفاده قرار گيرند، از حکم اين ماده مستثني هستند.
ماده 6- در کليه مواردي که به موجب اين قانون تخلفات توسط شرکت ها يا سازمان ها و يا بنگاه هايي صورت گرفته است که داراي شخصيت حقوقي مي باشند مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي مجرم محسوب مي شود. و به حبس از 1 سال تا 3 سال محکوم مي شود.
در مورد مؤسسات دولتي مدير عامل يا مدير مسئول علاوه بر حبس از خدمت نيز منفصل مي شود.
تبصره - در صورتي که چند نفر مشترکاً شرکت يا سازمان و يا بنگاه و نظير اينها را اداره نمايند، هر يک از آنها به مجازات فوق محکوم مي گردد.
ماده 7- رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است.
ماده 8- آئين نامه اجرائي اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي قضائي به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

2. آئين نامه اجرايي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي که استفاده آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي کند. (5)

مصوب جلسه مورخ 20/ 3/ 1368 هيأت وزيران
ماده 1- به منظور سياستگذاري در امور اجرايي مبارزه فرهنگي با مظاهر فساد و ارشاد جامعه در اين زمينه و تشخيص مصاديق و موارد ياد شده در مواد 1 و 4 و 5 قانون کميسيوني مرکب از نمايندگان دستگاه هاي زير تشکيل مي شود:
1- نخست وزيري
2- شوراي عالي قضائي
3- وزارت کشور
4- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
5- وزارت فرهنگ و آموزش عالي
6- وزارت آموزش و پرورش
7- سازمان صدا و سيما
8- نماينده شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
مراجع قضائي بر اساس مصاديق و مواردي که اين کميسيون تعيين مي نمايد نسبت به تخلفات رسيدگي و دستگاه اجرائي تصميمات کميسيون کميته انقلاب اسلامي مي باشد مگر در موارد خاصي که دستگاه اجرائي ديگر توسط کميسيون تعيين شود.
تبصره 1- رياست کميسيون با نماينده نخست وزيري خواهد بود.
تبصره 2- دستگاه هاي تبليغي و اجرائي ذيربط موظف به اجراي سياست هاي مصوب کميسيون مزبور در چهارچوب وظائف و مسئوليت هاي قانوني خود هستند.
تبصره 3- نمايندگان دستگاه هاي ياد شده در بالا بايد از ميان افراد وارد به معارف و تبليغات اسلامي و آشنا به مسائل و مصالح سياسي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي برگزيده شوند.
ماده 2- البسه و نشانه هايي که به حکم مقالات قضائي ضبط مي شود در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي گيرد تا در صورتي که با تغييرات لازم امکان استفاده از آنها فراهم باشد اقدام و مورد استفاده قرار گيرد و الاّ معدوم گردد.
ماده 3- وسائل ضبط و تکثير نوار موضوع تبصره يک ماده 5 قانون که توسط دادستان مأمور اجراي حکم بر اساس رأي دادگاه ضبط مي شود از شهرستان ها به مرکز ارسال و تحويل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي شود تا در اختيار مراکز علمي و آموزشي و فرهنگي قرار گيرد.
ماده 4- در مواردي که ايجاب مي کند وسايل و البسه مکشوفه معدوم گردد موضوع بايد بدواً در کميسيوني مرکب از نمايندگان نخست وزيري و دادستان و وزارت بازرگاني مورد بررسي قرار گرفته و تاريخ آن مشخص شود و پس از اتمام کار گزارش نهايي به هر يک از اين مراجع اعلام گردد.

3. مصوبات کميسيون سياستگزاري در امور اجرايي مبارزه فرهنگي با مظاهر فساد

وزارت کشوراز قانون مجازات اسلامي- تعزيرات جرائم پوشش (1) - تصویر 2
جناب آقاي رفيق دوست سر پرست محترم بنياد جانبازان و مستضعفان
جناب آقاي حجة الاسلام والمسلمين دکتر خاتمي وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي.
جناب آقاي حجة الاسلام و المسلمين کروبي سرپرست محترم بنياد شهيد انقلاب اسلامي
جناب آقاي مهندس وهاجي وزير محترم بازرگاني
جناب آقاي دکتر محسن نوربخش وزير محترم امور اقتصاد و دارايي.
جناب آقاي نعمت زاده وزير محترم صنايع
به استحضار مي رساند به منظور اجراي مفاد قانون رسيدگي به تخلفات استفاده کنندگان البسه خلاف شرع مصوب 28/ 12/ 65 مجلس شوراي اسلامي و تداوم امر سالم سازي محيط هاي اجتماعي و مبارزه با هرگونه تعرض به مقررات اجتماعي و اعمال خلاف قانون، برابر ماده 1 آئين نامه اجرايي فوق الذکر و اجراي مفاد بخشنامه شماره 1/ 608 مورخ 16/ 2/ 69 رياست محترم جمهوري نسبت به حفظ ارزش ها و رعايت پوشش اسلامي، کميسيون سياستگذاران در امور مبارزه فرهنگي و اجرايي با مظاهر فساد پس از بحث و بررسي پيرامون موضوع ماده 2 و 5 اين قانون و موضوع ماده 103 قانون تعزيرات اسلامي، مصاديق غير مجاز در واردات، توليد، توزيع و فروش انواع البسه، فيلم ها و نوارهاي تصويري و صوتي مبتذل و مستهجن را مورد تصويب قرار داد.
به پيوست ضمن ارسال نسخه اي از قانون ياد شده و مصاديق تعيين شده مصوب، خواهشمند است به منظور پيشبرد، اهداف فرهنگي، اجتماعي و جلوگيري از گسترش مفاسد اجتماعي دستورات لازم را نسبت به اماکن و مراکز توليدي و توزيع تحت پوشش و نيز کنترل ورود کالاهاي غير مجاز بر اساس مصاديق ارسالي در مباني ورودي کشور صادر فرمائيد.
عبدا... نوري وزير کشور

مصاديق البسه و آرايش غير مجاز تعيين شده توسط کميسيون سياستگذاري در امور اجرايي مبارزه با مظاهر فساد

الف - آرايش:

- استفاده از انواع وسايل آرايشي از قبيل سايه چشم، انواع رژلب و گونه، انواع ريمل، انواع پولک و عينک هاي نمايشي، انواع لاک و ساير تغييرات زننده نمايشي در صورت و دست ها

ب- البسه:

- استفاده از انواع روسري هاي نازک و کوتاه بطوري که موها و گردن را نپوشاند.
- استفاده از انواع لباس هاي شهره از قبيل کت و شلوار مردانه، بلوز و دامن بدون مانتو، مانتوهاي کوتاه، بالاي زانو و آستين کوتاه با مدل هاي دوخت متنوع چراغ دار و فلش دار و داراي علائم و نشانه ها و تصاوير خاص در يقه، تنه، پائين تنه و آستين ها.
- استفاده از انواع شلوارهاي کوتاه.
- استفاده از انواع جوراب کوتاه، گي پور، نازک، توري، لنگه به لنگه، شبرنگ، فلش دار، داراي علائم مستهجن و تصاوير و نشانه هاي خاص.

ج- کفش ها:

استفاده از انواع کفش هاي نمايشي مانند، چراغ دار، لنگه به لنگه، رنگين داراي علائم و تصاوير و نشانه هاي خاص.
د- متعلقات وابسته به البسه:
- استفاده از انواع وسايل نمايشي و مبتذل از قبيل کلاه، گردنبند، گوشواره، کمربند، مچ بند (دست و پا) عينک، پيشاني بند، انگشتر، کيف، شال و دستمال گردن، کروات، تسبيح، يا کمربند (شب رنگ دار، پولک دار، چراغ دار و...)

د- فروشگاه ها و بوتيک ها:

1- عرضه و فروش انواع البسه که داراي مشخصات ذيل باشد (برابر مصاديق تعيين شده در کميسيون)
- تصاوير مستهجن که نمايانگر سکس و ابتذال هستند.
- علائم، نشانه هاي متعلق به دشمنان و گروه هاي فاسد و ضد اسلام و انقلاب.
2- عرضه و فروش انواع مجسمه، عکس، کوپلن، تابلو، مجله و نشريه مستهجن (موضوع ماده 104 قانون تعزيرات)
3- عرضه و فروش انواع فيلم ها و نوارهاي کاست تصويري و صوتي مبتذل و مستهجن.
4- عرضه و فروش کالا که منجر به تماس جسمي يا نامحرم (مرد با زن نامحرم و بالعکس) از قبيل خياطي... شود.
5- محل قرار و رابطه نامشروع.
6- عرضه لباس هاي زير زنانه در ويترين ها.
7- پخش ترانه هاي مبتذل و فيلم هاي غير مجاز.

هـ - پاساژها:

1- پاساژهايي که قريب به اتفاق مغازه هاي آنها موارد تعيين شده در مورد تخلفات فروشگاه ها، بوتيک ها را داشته باشند، با کسب موافقت صاحبان مغازه هاي سالم نسبت به بستن پاساژ اقدام مي شود.
2- پاساژهائي که محل تجمع زنان بدون رعايت حجاب بصورت گسترده و مبتذل باشد.
3- پاساژهائي که بصورت ياتوقي جهت قرار و ارتباط نامشروع درآمده باشد.

و- رستوران ها و هتل ها:

1- عرضه ماکورلات و مشروبات حرام.
2- عدم رعايت حجاب اسلامي بصورت گسترده و مبتذل.
3- محل قرار و روابط نامشروع.
- استفاده از انواع نشانه ها و علائم تصاوير خاص و مستهجن از قبيل کله عقاب (سنبل گروه هاي پانکي) علائم راکي، مايکل جاکسون، رامبو، صليب و صليب شکسته و پرچم هاي بيگانه، ستاره سرخ، علائم مربوط به گروه هاي محارب و الحادي و...
- استفاده از انواع اصطلاحات خارجي مستهجن در روي لباس ها: از قبيل علامت شصت، ويکتوري برعکس، گودباي و...
- استفاده از عکس هاي هنرپيشه هاي داخلي و خارجي که سمبل ويکتوري برعکس، گودباي و...
- استفاده از عکس هاي هنرپيشه هاي داخلي و خارجي که سمبل خشونت و سکس و ابتذال هستند.

ز - در مورد مردان:

- استفاده از البسه مبتذل و جلف که خلاف عفت عمومي است و داراي علائم و نشانه ها و تصاوير خاصي است (مشمول بندهاي ج و د)
- استفاده از البسه زنان، شلوارهاي چسبان و تنگ و نازک.
- استفاده از البسه نازک، نازک، سينه باز، بدنما.
- استفاده از آرايش مبتذل از قبيل برداشتن زير ابرو، آرايش م. بصورت يال و کاکل.

ح - آرايشگاه ها:

1- آرايش زنان توسط مردان و بالعکس.
2- حضور مردان در آرايشگاه هاي زنانه.
3- محل قرار و ارتباط نامشروع.
4- نصب و عرضه تصاوير و نشريات مبتذل و مستهجن.
5- پخش ترانه هاي مبتذل و فيلم هاي غير مجاز.

ط- تالارهاي پذيرائي و مراکز برگزاري جشن و عروسي

1- اختلاط زن و مرد.
2- عدم رعايت حجاب اسلامي بصورت گسترده و مبتذل
3- پخش ترانه هاي مبتذل و فيلم هاي غير مجاز.
4- عرضه ماکولات و مشروبات حرام
5- فيلمبرداري مردان از بانوان

ر- عکاسي ها:

1- عکسبرداري مرد از بانوان بدون حجاب
2- نصب و عرضه عکس ها و نشريات مستهجن و مبتذل
3- چاپ تصاوير و عکس هاي مستهجن و تکثير آنها
4- پخش ترانه هاي مبتذل و فيلم هاي غير مجاز
5- محل قرار و ارتباط نامشروع

ي - آموزشگاه هاي آزاد:

1- عدم رعايت حجاب اسلامي بصورت گسترده و مبتذل
2- اختلاط زن و مرد در کلاس
3- محل قرار و رابطه نامشروع
4- پخش ترانه هاي مبتذل و فيلم هاي غير مجاز

مؤسسات و شرکت ها

1- عدم رعايت حجاب اسلامي بصورت گسترده و مبتذل
2- محل قرار و رابطه نامشروع
3- نصب و عرضه تصاوير و نشريات مستهجن و مبتذل
4- پخش ترانه هاي مبتذل و فيلم هاي غير مجاز

س- آژانس ها:

الف- آژانس هاي زميني:

1- حمل مسافران بدون رعايت حجاب اسلامي بصورت مبتذل
2- پخش ترانه هاي مبتذل در اتومبيل ها و دفتر
3- نصب عکس هاي مستهجن در اتومبيل ها و دفتر
4- محل قرار و رابطه نامشروع

ب - آژانس هوائي:

1- ارائه نشريات و کاتالوگ هاي مستهجن و مبتذل
2- عدم رعايت حجاب اسلامي بصورت گسترده و مبتذل
3- محل قرار و رابطه نامشروع
4- پخش ترانه هاي مبتذل و فيلم هاي غير مجاز.
تبصره 1- مصاديق عدم رعايت حجاب در اماکن مذکور عبارتند از:
- استفاده از روسري که موي سر و گردن و سينه را نپوشاند.
- پوشيدن جوراب هاي پانما و توري.
- پوشيدن مانتوهاي چاک دار بطوري که پاها نمايان باشد.
تبصره 2- اجراي مجازات در موارد فوق مانع از مجازات هاي قانوني و شرعي ديگر نخواهد شد.

«مصاديق غير مجاز در واردات، توليد، توزيع و فروش»

الف - انواع البسه که داراي مشخصات ذيل مي باشند:
- تصاوير مستهجن که نمايانگر سکس و ابتذال هستند.
علائم، نشانه ها و عبارات مستهجن و مبتذل لاتين، فارسي و... (از قبيل علامت شصت، ويکتوري برعکس، گودباي، مرا ببوس، ورود ممنوع، دوستت دارم و...)
- علائم، نشانه هاي متعلق به دشمنان و گروه هاي فاسد و ضداسلام و انقلاب (از قبيل آرم کله خرگوش، آرم عقاب، صليب شکسته، علامت USA، ستاره سرخ و...)
ب- انواع مجسمه، عکس، کوبلن، تابلو، مجله و نشريه مستهجن، (موضوع ماده 104 قانون تعزيرات)
ج- انواع فيلم ها و نوارهاي کاست تصويري و صوتي مبتذل و مستهجن.
مصاديق عدم رعايت شئونات اسلامي در خودروهاي دولتي و شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت
خودروهاي دولتي که موارد زير در آنها مشاهده شود مشمول برخورد مي گردند.
1- عدم رعايت حجاب
2- انجام اعمال مغاير با عفت عمومي
3- ايجاد مزاحمت براي بانوان
4- پخش آهنگ هاي مبتذل
5- استفاده از علائم و مشخصات ممنوعه

نحوه اجرا

1- در صورت احراز هر يک از موارد تعيين شده، خودرو متوقف و به پاسگاه انتظامي منطقه منتقل شده و متخلفين به مرجع قضائي ذيصلاح معرفي مي گردند.
2- پس از رسيدگي، گزارش ماوقع به هياتهاي رسيدگي به تخلفات و نيز وزارتخانه و سازمان ذيربط منعکس و خودرو و يا اخذ تعهد از سازمان مربوطه مبني بر عدم تکرار، تحويل خواهد شد.
تبصره: خودروهاي دولتي شامل موارد زير مي شود:
1- پلاک سفيد تهران
2- پلاک تهران 51- 52
3- پلاک هاي نظامي يا انتظامي
4- پلاک هاي به رنگ بنفش (استان ها)
5- خودروهاي بغل نويسي شده و يا داراي آرم جمهوري اسلامي يا علائم و نشان هايي که دلالت بر دولتي بودن دارد.
6- خودروهاي داراي آژير و يا چراغ گردان
مورد تخلفات کاروان هاي عروسي

الف - هدف:

برخورد قانوني يا کاروان هاي عروسي که رعايت شئونات اسلامي را ننموده است.

ب - مصاديق تخلفات کاروان ها

- عدم رعايت حجاب و شئونات اسلامي همراهان کاروان عروسي
- ايجاد راه بندان و حرکت هاي ايذايي
- رقص و پايکوبي و حرکت هاي مغاير با شئونات اسلامي توسط زنان، به صورت مختلف در معابر عمومي.
- پخش آهنگ هاي مبتذل در طول حرکت کاروان.

ج - نحوه برخورد و اجرا

1- با کليه خودروهايي که به نحوي حرکت هاي ايذائي داشته و يا ترافيک را مختلف نمايند توسط مأمورين راهنمايي و رانندگي برخورد خواهد شد.
2- در صورت مشاهده هر يک از مصاديق تخلف، نخست به متخلف يا متخلفين تذکر داده مي شود، در صورت عدم توجه به تذکرات نسبت به بازداشت و انتقال آنان به نزديکترين پاسگاه انتظامي اقدام مي شود.
3- کساني که مبادرت به مصرف منکرات نمايند بلافاصله دستگير و به نزديکترين مقر انتظامي جهت برخورد قانوني منتقل مي شوند.
تبصره: 1- در صورت مشاهده موارد حاد و زننده حتي در صورت رعايت تذکرات، متخلفين پس از مراسم جهت برخورد قانوني احضار و پس از تشکيل پرونده به مراجع قضائي تحويل خواهند شد.
تبصره 2- موارد غير مجاز و خلاف از طريق سالن هاي جشن عروسي، آرايشگاه ها، دفاتر ثبت ازدواج به اطلاع عموم برسد.
جلوگيري از پخش نوارهاي مبتذل
کليه خودروهاي عمومي که در آنها آشکارا نوارهاي مبتذل پخش شود XXX مورد شکايت از طرف سرنشينان قرار گيرد. بنحو زير با آنها برخورد خواهد شد.
1- در وسائل نقليه عمومي (اتوبوس، ميني بوس، مالکي، تاکسي سرويس و آژانس هاي شهري و بين شهري) کليه نوارها به همراه کارت شناسائي راننده اخذ شده و متعاقباً پس از رسيدگي، پرونده به مراجع قضائي ارسال مي گردد.
2- درخودروهاي شخصي و ساير وسايل نقليه کليه نوارها به همراه کارت شناسايي راننده اخذ و پس از رسيدگي، پرونده به مراجع قضائي ارسال مي گردد.
تبصره: در صورت عدم پخش آهنگ در اتومبيل، هرگونه بازرسي و توقيف سواري ممنوع است.
وزارت کشوراز قانون مجازات اسلامي- تعزيرات جرائم پوشش (1) - تصویر 3
حضرت آيت الله يزدي
رياست محترم قوه قضائيه
سلام عليکم
در اجراي قانون مصوب مورخ 28/ 13/ 65 مجلس شوراي اسلامي در خصوص مبارزه با فروشندگان، توليد کنندگان، وارد کنندگان و استفاده کنندگان لباس هايي که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي کند و ماده يک آئين نامه مورخ 20/ 3/ 68 مصوب هيأت محترم وزيران، کميسيون سياستگزاري در امور اجرايي مبارزه فرهنگي با مظاهر فساد در نشست مورخ 25/ 6/ 75 پيشنهادات ستاد احياء امر به معروف و نهي از منکر در موضوع تعيين مصاديق البسه و آرايش غير مجاز را به تصويب رسانده است. بدين وسيله ضمن ارسال نسخه اي از مصاديق مصوب، خواهشمند است دستور فرمائيد محاکم قضائي ذيربط در خصوص رسيدگي به تخلفات اقدام لازم را به عمل آورند.
علي محمد بشارتي
وزير کشور
موارد مصوب مربوط به مصاديق البسه و آرايش غير مجاز که به مصوبات قبلي اضافه مي گردد:
الف. مصوبات مربوط به متعلقات وابسته به البسه
1- استفاده از انواع: کلاه براي زنان، گردن بند و گوشواره براي مردان و کلاه هاي مبتذل مردانه که داراي نقوش و علائم ضد اسلام و ضد انقلاب و ضد اخلاق روي آن دوخته، بافته، گلدوزي، نصب يا الصاق شده باشد.
2- نپوشاندن کامل: موي سر، گردن، سينه و هر جاي ديگر بدن براي زنان جز وجه و کفين (مانند استفاده از روسري هاي نازک و کوتاه).
3- کمربند: کمربندهاي غير متعارف داراي نقوش زننده و علائم گروه هاي ضد اسلام و ضد انقلاب و ضد اخلاق و يا داراي سگک هايي که نقوش و علائم ضد اسلام و ضد انقلاب و ضد اخلاق و يا شب رنگ دار، پولک دار و چراغ دار باشند و...
4- مچ بند (دست و پا) مچ بندهاي غير متعارف که داراي نقوش زننده و علائم گروه هاي ضد اسلام و ضد انقلاب و ضد اخلاق و يا شب رنگ دار، پولک دار و چراغ دار باشند و...
5- عينک: عينک هايي که داراي طرح هاي غير متعارف، نظير گربه اي، خرگوشي، چراغ دار، دستگيره دار، برق پاک دار باشند.
6- پيشاني بند: استفاده از پيشاني بندهايي که داراي نقوش و علائم ضد اسلام و ضد انقلاب و ضد اخلاق و يا نوشته هايي با حروف لاتين باشند.
7- انگشتر: انگشترهايي که داراي نقوش، الفاظ و حروف لاتين هستند و دلالت بر هواداري يا عضويت در گروه هاي ضد اسلام و ضد انقلاب و ضد اخلاق دارند مثل انگشترهايي با نگين يا بدنه شبيه اسکلت و جمجمه انسان، عقاب آرم، پنتاگون، ستاره داود، داس و چکش، کله پلنگ، کله گرگ و نگين با تصويرهاي زن.
8- کيف: کيف هايي که داراي علائم و نقوش و نوشته هايي با حروف لاتين و زننده و يا داراي علامت گروه هاي ضد اسلام، ضد انقلاب و ضد اخلاق باشند.
9- شال و دستمال گردن: استفاده از شال و دستمال گردن که داراي علائم و نوشته هايي با حروف زننده و يا داراي علامت گروه هاي ضد اسلام، ضد انقلاب و ضد اخلاق باشند.
10- استفاده از انواع دامن ها و شلوارهاي کوتاه و چسبان و شلوارهايي که تعمداً پاره و وصله شده باشد
11- کراوات و پاپپون از هر نوع.
ب - مصوبات مربوط به استفاده از البسه غير مجاز براي مردان.
1- استفاده از البسه زنان، شلوارهاي کوتاه، شلوارهاي چسبان و تنگ و نازک، شلوارهايي که تعمداً پاره و وصله داشته باشند.
2- استفاده از زيورآلات، گردن بند، مچ بند، دست بند، پلاک و انگشتر طلا براي مردان.
ج: مصاديق غير مجاز در واردات، توليد، توزيع و فروش انواع البسه
1- لباس هايي که: روي آن تصاوير زن، چاپ، دوخته، بافته، گلدوزي، نصب يا الصاق و يا تکه دوزي شده باشد.
2- لباس هايي که: اندام هاي تناسلي يا کنايه از آن روي آنها چاپ، گلدوزي، تکه دوزي، بافته، نصب و الصاق شده باشد.
3- لباس هايي که: الفاظ رکيک که با حروف فارسي و يا لاتين روي آنها چاپ، گلدوزي، تکه دوزي، بافته، نصب و يا الصاق شده باشد.
4- لباس هايي که: به طور کلي روي آن ها روي نقوش يا عبارات با حروف غير فارسي چاپ، گلدوزي، تکه دوزي، بافته، نصب و يا الصاق شده باشد.
5- انواع البسه: جاسوئيچي، کمربند، سگک، انگشتري، کفش، کيف، کلاه، عينک و کليه زيور آلات که داراي آرم ها و نشان هاي ضد اسلام و ضد انقلاب و ضد اخلاق باشد (ليست پيوست مي باشد)
6- لباس هايي که: به شکل پرچم هاي بيگانه رنگ آميزي و يا پرچم هاي بيگانه روي آنها چاپ، گلدوزي، تکه دوزي، بافته، نصب و يا الصاق شده باشد.
7- لباس هايي که: روي آنها تصاوير حيوانات نظير کله گرگ، کله روباه، کله پلنگ و خوک و گراز و ساير حيواناتي که مظهر زندگي، موذيگري و شهوتراني مي باشند.
8- لباس هايي که: روي آنها تصاوير حشرات و بند پايان مانند عقرب و عنکبوت چاپ، گلدوزي، تکه دوزي، بافته، نصب و يا الصاق شده باشد.
9- لباس هايي که: روي آنها تصاوير گارنتي تداعي کننده يا نمايشگر بزم و پايکوبي، رقص و شرب خمر، آواز و نوازندگي، چاپ، گلدوزي، تکه دوزي، بافته، نصب و يا الصاق شده باشد.
10- لباس هايي که: آلات موسيقي مانند گيتار، ويولون، شيپور و جنگ و امثالهم روي آنها چاپ، گلدوزي، تکه دوزي، بافته، نصب و يا الصاق شده باشد.
11- لباس هايي که: روي آنها تصاوير فکاهي و پوچ و بي معنا مانند کفش سوراخ شده که انگشت شصت از آن بيرون آمده باشد گلدوزي، تکه دوزي، نصب و يا الصاق شده باشد.
12- لباس هايي که: روي آنها عبارات عاشقانه و مبتذل مانند مرا ببوس، دوستت دارم و الفاظ و کلمات مشابه چاپ، گلدوزي، تکه دوزي، بافته، نصب و يا الصاق شده باشد.

4. تسريع در رسيدگي به پرونده هاي عوامل ترويج فساد و بد حجابي

بخشنامه شماره ي م /1813 /1 - 20/ 2/ 1369 به کليه ي واحدهاي قضايي سراسر کشور
«... وليضربنّ بخمر هنّ علي جيوبهنّ و لايبدين زينتهنّ...»
پديده ي فرهنگ هاي مبتذل و ناهنجار که ناشي از افکار ناصالح و غير اسلامي بيگانه است، همواره سعي دارد، دستورات متعاليه را مستور و با پوششي کاذب، ملت هاي بيدار و آگاه را منحرف نمايد که در اين راه، زنان را وجه المصالحه و در جهت نيل به اهداف شوم خود با بروز يکي از اين پديده ها موسوم به بد حجابي، استفاده ي لازم را مي برد؛ فلذا با توجه به تصريح قرآن کريم و دستورات پيامبر و ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) و همچنين رهنمودهاي حضرت امام (عليه السلام) اولاً، بر همه ي آحاد مسلمين لازم و واجب است که فرامين باري تعالي و فرستادگانش را اطاعت و خود را ملزم به اجراي آن بدانند.
ثانياً، حالا که امت شهيدپرور با الهام از اين دستورات و ارشادات مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه اي (دام ظله الوارف)، مبارزه با فرهنگ هاي مبتذل غربي را طي دوران انقلاب، وظيفه ي خود دانسته، بر دستگاه قضايي نيز واجب است به صيانت ذات و حراست از خون بهاي شهداي گرانقدر، با هر کس که بخواهد عامل ترويج فساد و بي حجابي گردد با قاطعيت برخورد و ضمن همکاري لازم و کافي با مراجع انتظامي، سريعاً به پرونده هايي که در اين گونه موارد ارسال و معرفي مي شوند، رسيدگي و حکم لازم را صادر نمايند تا مرضي خداوند (تبارک و تعالي) واقع و رضايت خاطر امت شهيدپرور و مردم انقلابي بيش از پيش فراهم شود.
محمد يزدي
رئيس قوه ي قضائيه

5. برخورد قاطع و اعمال اشد مجازات درباره ي ترويج دهندگان فرهنگ منحط و مغاير با شئون اسلامي

بخشنامه شماره ي 72/ 85 / م - 4/ 3/ 1372 به کليه ي مراجع قضايي
نظر به ضرورت برخورد قاطع قانوني با ترويج دهندگان فرهنگ منحط و مغاير با شئون اسلامي و اخلاقي و فرهنگ مردم مسلمان ايران به خصوص تهيه و توزيع کنندگان نوارهاي مبتذل ويديويي، به کليه ي مراجع قضايي متذکر مي شود در رسيدگي به جرايم افرادي که عمل آنان مشمول ماده ي 103 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) و بند يک ماده ي 104 قانون مذکور و تبصره يک ماده ي 5 قانون نحوه ي رسيدگي به تخلفات فروشندگان لباس هايي که استفاده از آن ها خلاف شرع و يا باعث جريحه دار نمودن عفت عمومي است در صورت احراز وقوع جرم، مرتکبين را به اشد مجازات قانوني محکوم نمايند تا بدين طريق از اشاعه و ترويج خصلت هاي تخريبي و ضد اسلامي جلوگيري به عمل آيد.
محمد يزدي
رئيس قوه ي قضائيه

6. اصول و مباني و روش هاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف

مصوب چهارصد و سيزدهمين جلسه مورخ 14/ 11/ 1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شرح:

براي آنکه روش هاي اجرايي دستگاه هاي مختلف در اهتمام به تقويت عفاف و حجاب، منطقي و جامع و فرهنگ و تابع يک سلسله اصول و مباني باشد. به اين اصول و مباني فهرست وار اشاره مي شود:
1. عفاف و حجاب از نتايج و مظاهر ايمان و تقوي است. بنابراين براي تقويت آن بايد در درجه اول به تحکيم ايمان و تقويت باورهاي ديني افراد جامعه که در حکم روح و ريشه اخلاق و رفتار آنان است، توجه شود.
2. در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، لازم است به تحکيم ارزش ها و مفاهيم اخلاقي خاصي از قبيل شرم و حيا و آزرم و غيرت که با عفاف و حجاب رابطه نزديک و بي واسطه دارند و خود از ثمرات ايمان و تقوي محسوب مي شوند و نيز به آموزش احکام شرعي مربوط به عفاف و حجاب و آموزش صحيح رفتار زن و مرد با يکديگر در جامعه و خانواده توجه کافي مبذول شود.
3. توضيح و تبيين دائمي فلسفه و فوائد عفاف و حجاب در زندگي فردي و اجتماعي و بيان آثار و نتايج سوء عدم رعايت عفاف و بي حجابي براي درک حقيقت عقلاني و منطقي عفاف و حجاب امري ضروري است.
4. عفاف و حجاب يک امر تربيتي خانواده است و تربيت خانوادگي در تثبيت فرهنگ عفاف و حجاب در انديشه و روح افراد، نقش اصلي و عمده را ايفا مي کند.
5. لازم است توجه عموم افراد، خصوصاً جوانان به نقش عفاف و حجاب در ايجاد هويت فرهنگي و ملي مستقل براي کشور و ملت و همچنين به آثار مثبت سياسي اين استقلال جلب و مقاصد دشمنان در ترويج فرهنگ برهنگي که خود يکي از راههاي تهاجم فرهنگي است با ذکر شواهد و نمونه هاي تاريخي تشريح شود.
6. ضروري است به ريشه ها و زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي ضعف عفاف و حجاب از قبيل روحيه اشرافي گري و تجمل پرستي از يک سو و فقر و استيصال مادي از سوي ديگر و نيز دشواري هاي موجود بر سر راه ازدواج شرعي و قانوني و تشکيل خانواده توجه شود و با مبارزه و مقابله با اين ريشه ها و انگيزه ها موجبات ترويج و توسعه عفاف و حجاب فراهم شود.
7. در توسعه و ترويج عفاف و حجاب بايد بر فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي و تبليغي تأکيد شده سعي شود فضاي اجتماعي و فرهنگي جامعه و محيط به نحوي ساخته شود که افراد به صورتي طبيعي در آن فضا به رعايت عفاف و حجاب رغبت نمايند و بدان عادت کنند و از کارهايي که موجب بدبيني نسبت به اسلام و نظام اسلامي گردد پرهيز شود.
8. در توسعه و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب نبايد تنها زنان، مخاطب قرار گيرند و نقش و مسؤوليت مردان فراموش شود بلکه بايد عفاف و حجاب به عنوان امري که به هر دو جنس زن و مرد مربوط مي شود، تلقي شود.
9. لازم است در معرفي اسوه ها و الگوها در جامعه، به عفاف و حجاب به عنوان يک ارزش، عنايت کافي شود و در تبليغات و نيز در آثار ادبي و هنري شأن و منزلت انساني زنان و ارزش حجاب مورد توجه قرار گيرد.
10. تبليغ عفاف و حجاب بايد چنان باشد که خود موجب بدآموزي و اشاعه فحشا نشود و در اين امر، مي بايد مقتضيات سني، روحي و فرهنگي مخاطبان مورد توجه قرار گيرد.
11. در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب لازم است ميان فعاليت هاي فرهنگي، ارشادي و اجرايي، همسويي و هماهنگي وجود داشته باشد و برنامه ها و اقدامات انجام شده به صورتي مستمر مورد نظارت و ارزيابي قرارگيرد.
12. در تبليغ و ترويج عفاف و حجاب بايد بيشتر به جنبه هاي مثبت تکيه شود و شيوه ها و طرز بيان دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش نسبت به عدم رعايت عفاف و بي حجابي بايد تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهاي خشن و اهانت آميز خودداري شود.
13. مديران و مسئولان بايد از آگاهي و حساسيت لازم نسبت به مسأله عفاف و حجاب برخوردار باشند و مخصوصاً بايد به آموزش صحيح مجريان تبليغ و پاسداري از عفاف و حجاب اولويت داده شود.
14. در شهر سازي و معماري بايد فرهنگ عفاف و حجاب مدنظر قرار گيرد و محيط کار و نوع برنامه ها و استفاده از وسايل و امکانات به نحوي نباشد که خود موجب اختلاط نامناسب زن و مرد شود.
15. در ترويج فرهنگ عفاف و حجاب بايد به نوع کار و شرايط مقتضيات محيط زندگي و خصوصيات اقليمي و سنت ها و آداب محلي و منطقه اي مربوط به لباس و پوشش، با رعايت اصل حکم فقهي حجاب توجه شود و ضمن قائل شدن حرمت و احترام براي چادر به عنوان کاملترين و رايج ترين نوع حجاب و تشويق آن به دور از افراط و تفريط، از الزام همگان به استفاده از يک نوع، رنگ و شکل خاص خودداري شود. (مراکز اداري، آموزشي و درماني تابع ضوابط خاص خود مي باشند)
16. به موازات اهتمام نسبت به عفاف و حجاب و تبليغ و ترويج آن بايد ترابيري اتخاذ شود تا چادر و انواع لباس هايي که استفاده از آنها لازمه رعايت عفاف و حجاب است به آساني و با هزينه اي معقول و منطقي قابل تأمين باشد.
اين اصول در 16 بند در جلسه 413 مورخ 14/ 11/ 76 شواريعالي انقلاب فرهنگي به تصويب نهايي رسيد.

از سياست هاي فرهنگي - تبليغي روز زن

مصوب 16/ 7/ 1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
1. سياست هاي راهبردي
الف- ارائه الگو از زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي حضرت زهرا (سلام الله عليها) :
...
- سعي و اهتمام در معاصر سازي شخصيت و معرفي سيره ي عملي حضرت فاطمه (سلام الله عليها) با تأکيد بر مسأله عفاف و حجاب.

از سياست هاي فعاليت هاي بين المللي زنان

مصوب 16/ 2/ 1382 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
سياست هاي راهبردي:
4. اهتمام بر ارزش هاي معنوي و فرهنگ سازي و حفظ حرمت زن مسلمان در برنامه ها و فعاليت هاي بين المللي با تأکيد بر نقش عفاف و حجاب در روابط اجتماعي زنان.

7. از منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران

مصوب جلسه 546 مورخه 31/ 6/ 1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
فصل دوم: حقوق و مسؤليت هاي فرهنگي و معنوي زنان
الف: فرهنگ عمومي
62- حق و مسئوليت برخورداري از امکان عمل به احکام اسلامي در پوشش اسلامي و مسئوليت رعايت عفاف در جامعه.
فصل سوم: حقوق و مسئوليت هاي اقتصادي زنان
ب: حقوق و مسئوليت هاي اشتغال و مشارکت اقتصادي زنان
105- حق بهره مندي از امنيت شغلي، اخلاقي و ايمني و مسئوليت رعايت عفاف در محيط کار.

8. راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف

مصوب جلسه 566 مورخ 4/ 5/ 1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 566 مورخ 4/ 5/ 1384 در چارچوب اصول و مباني روش هاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف (مصوب جلسه 413 مورخ 14/ 11/ 1376) راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف را به شرح ذيل تصويب نمود:
1- توسعه ي فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاهيم ديني توسط جوانان به منظور پذيرش دروني و قلبي و عمل به آنها:
2- تبيين دائمي جايگاه والا و پر اعتبار زن در اسلام و مقايسه آن با ساير مکاتب به منظور احساس برتري شخصيت زن مسلمان نسبت به زنان ساير مکاتب و پرهيز از روي آوردن به جاذبه ها و شخصيت هاي کاذب؛
3- تقويت بنيه ي اعتقادي، اخلاقي و اصول و مباني تربيت براي والدين، خصوصاً مادران نسبت به امر عفاف و حجاب و ايجاد حساسيت در آنها نسبت به آسيب هاي ناشي از عدم رعايت آن براي خود، خانواده و فرزندان؛
4- اتخاذ تدابير مناسب جهت جذب، تربيت و به کارگيري نيروي انساني شايسته نظير مديران، معلمين و اساتيد معتقد و عامل به رعايت حجاب و عفاف در کليه مراکز اداري و آموزشي؛
5- تبيين آموزه هاي ديني در خصوص ضرورت رعايت اصول حيا و عفت متناسب با قابليت ها و ويژگي هاي زنان و مردان و ايجاد تعادل در روابط اجتماعي آنها؛
6- احياء و ترويج سنت حسنه امر به معروف و نهي از منکر؛
7- ارتقاء سطح آگاهي جوانان در خصوص ارتباطات صحيح انساني و اخلاقي بين آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و خانواده؛
8- تبيين فلسفه و پيامدهاي مثبت فرهنگي اجتماعي، رواني و اخلاقي عفاف و حجاب در عرصه هاي مختلف زندگي و اثرات منفي عدم رعايت آن در سست کردن بنيان هاي اخلاقي خانواده و جامعه؛
9- تبيين ديدگاه اسلام در خصوص عفاف، پوشش، حجاب و ضرورت بيان، فلسفه، احکام و دستاوردهاي مثبت رعايت آن در جامعه متناسب با شرايط سني جوانان و نوجوانان با شيوه هاي جذاب؛
10- توجه دادن به رعايت و نيز باور پوشش نه به عنوان يک اجبار اجتماعي بلکه به عنوان يک ارزش انساني، ديني و معنوي و يک باور قلبي جهت مصونيت از زشتي ها و آسيب هاي اجتماعي؛
11- افزايش آگاهي والدين نسبت به رعايت حجاب و عفاف خصوصاً در خانواده و نقش الگويي آنان در اين امر؛
12- اهتمام جدي نهاد خانواد�� نسبت به تأمين نيازهاي عاطفي و شخصيتي فرزندان به ويژه دختران و تأثير آن در شکل گيري هويت ديني و اجتماعي آنها؛
13- تبيين نقش عفاف و حجاب در تقويت هويت ملي و فرهنگي جوانان و تأثير آن بر استقلال فرهنگي و سياسي کشور؛
14- تقويت روحيه تعادل در جوانان در رويکرد آنان به مدگرايي و بيان مستدل و منطقي اثرات و پيامدهاي مدگرايي افراطي و پرهيز از تقليد کورکورانه از مدهاي غربي و تقويت مدگرايي ملي؛
15- تبيين ريشه هاي تاريخي و فرهنگي و نشانه هاي روشن از وجود حجاب و پوشش در اديان الهي و جوامع داراي سابقه تاريخي و تمدن فرهنگي؛
16- زمينه سازي اجتماعي مناسب براي دختران و پسران جهت کشف، هدايت و بروز قابليت ها و توانمندي ها و تأمين مطالبات خود به منظور جلوگيري از بروز جلوه گري هاي نامناسب در حيطه ي فرهنگ عفاف و حجاب؛
17- اختصاص بخشي از موضوعات تحقيقاتي به بررسي «زمينه، علل و موانع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه» و بررسي تأثيرات محصولات فرهنگي کشور بر اين موضوع؛
18- تشويق و ترغيب خانواده و جوانان به ازدواج آسان و آشنا نمودن آنان با معيارهاي شرعي انتخاب همسر، حقوق و وظايف يکديگر، تقويت روحيه ي ساده زيستي و قناعت پيشگي در زندگي؛
19- تقويت هماهنگي بين دستگاه هاي ذيربط در برنامه ريزي و تأمين امکانات لازم جهت رفع مشکلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود بر سر راه ازدواج جوانان؛
20- توسعه ي فعاليت هاي بنيادهاي ازدواج به منظور جلب مساعدت دولت و خيّرين در امر ازدواج جوانان؛
21- ارتقاي مهارت هاي فني و حرفه اي و توانمندي جوانان جهت توسعه ي طرح هاي خود اشتغالي و آشنايي با بازار کار و زمينه هاي مختلف فعاليت به عنوان زمينه ساز ازدواج، تشکيل خانواده و نهايتاً توسعه ي فرهنگ عفاف؛
22- اهتمام جدي مراکز فرهنگي و کليه ي رسانه هاي کشور نسبت به ارائه الگوي مطلوب از عفاف و حجاب در محصولات فرهنگي خود (فيلم، سريال، تئاتر و...) و پرهيز از ايجاد تضاد و تناقض براي جوانان در اين امر؛
23- جذب، تربيت و بکارگيري نيروي انساني آگاه و عامل به مباني ديني عفاف و حجاب در برنامه هاي فرهنگي و تبليغي؛
24- جهت دهي و تقويت امر عفاف و حجاب با استفاده از قابليت ها و ظرفيت سازمان ها، احزاب، تشکل هاي غير دولتي و هيئت هاي مذهبي در کشور؛
25- هدايت تبليغات تجاري به سوي استقلال فرهنگي و اقتصادي؛
26- سازماندهي مبلغان آشنا به اصول و مباني فرهنگ عفاف و حجاب به روش هاي صحيح تبليغ و استفاده بهينه از آنها در مجامع ديني و خودجوش مردمي؛
27- نظارت دقيق و همه جانبه در امر توليد و نشر کتاب، مطبوعات و مجلات سينمايي در خصوص رعايت حريم عفاف و حجاب از نظر محتوايي و شکلي؛
28- تبيين ضرورت رعايت حجاب و عفاف توسط زنان و مردان در برنامه هاي فرهنگي، تبليغي و هنري و پرهيز از يک سونگري؛
29- الگو سازي و ايجاد گرايشات عميق و پايدار نسبت به امر حجاب و عفاف از طريق معرفي سيره عملي معصومين (عليهم السلام)، بزرگان علمي و ادبي و فرهنگي، منطبق با مقتضيات زمان و مکان و شرايط سني جوانان؛
30- تبيين عدم مغايرت پوشيدگي، حجاب و عفاف با حضور و فعاليت هاي اجتماعي زنان و رفع شبهه تعارض بين آن دو؛
31- توسعه ي ارتباطات و تبادل اطلاعات بين دستگاه هاي مختلف آموزشي، فرهنگي و تبليغي در جهت تبيين و تعيين حدود و ضوابط هماهنگ در رعايت عفاف و حجاب در ارائه برنامه و کالاهاي فرهنگي؛
32- تربيت و توسعه ي نيروي انساني مؤمن، کارآمد و آشنا به مسائل فرهنگي تبليغي در امر عفاف و حجاب و پرهيز از برخوردهاي خشن، فيزيکي و تحقيرآميز با متخلفين؛
33- هماهنگي و وحدت رويه مستمر و پايدار در برخورد با ناهنجاري هاي فرهنگي توسط دستگاه هاي مختلف در چارچوب قانون؛
34- ارتقاي سطح آگاهي و ايجاد حساسيت در مديران نسبت به توسعه ي فرهنگ عفاف و حاکميت ارزش هاي اخلاقي در مجموعه هاي تحت مسئوليت آنها؛
35- طراحي و اجراي فعاليت هاي فرهنگي در مراکز تبليغي، آموزشي و فرهنگي در راستاي توسعه ي امر عفاف و حجاب؛
36- ترغيب مسئولين و مديران نسبت به مناسب سازي فيزيکي و فرهنگي محيط کار در ادارات، بانک ها، مدارس، دانشگاه ها، شرکت هاي خصوصي براي شاغلين و مراجعين؛
37- توسعه و تنوع بخشي به الگوهاي مناسب حجاب و تبليغ آن توسط رسانه ها به منظور اقناع روحيه تنوع طلبي و حس زيبا شناختي جوانان ضمن ترويج و تشويق چادر به عنوان حجاب برتر و پرهيز از تحميل و اجباري کردن يک الگوي ثابت از حجاب؛
38- توجه دستگاه ها و نهادهاي فرهنگساز به مد به عنوان مؤلفه اي نوين و تأثيرگذار در جهت دهي به نوع پوشش و آراستگي جوانان؛
39- تشويق و ترغيب و تبليغ نمادها و الگوهاي لباس ايراني و بومي مناطق مختلف کشور و ممانعت از تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني - اسلامي؛
40- اتخاذ تدابير لازم جهت توليد و توزيع اقلام مورد نياز جامعه در رعايت حجاب؛
41- ايجاد زمينه هاي دسترسي عمومي به پارچه و لباس منطبق با الگوهاي ايراني - اسلامي و حمايت از طراحان و توليد کنندگان آن؛
42- ايجاد زمينه ي تبادل فرهنگي ملل اسلامي از طريق ارائه الگوها و نمادهاي پارچه و لباس ايراني - اسلامي؛
43- فراهم ساختن زمينه هاي امکان رقابت براي توليد کنندگان داخلي و حمايت مالي از آنها؛
44- تقويت فرهنگ استفاده از پارچه و لباس هاي منطبق با الگوهاي ايراني- اسلامي؛
45- تهيه ي مقررات لازم براي جلوگيري از واردات پارچه و لباس غير متناسب با فرهنگ عفاف و حجاب؛
46- به منظور ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در امر ترويج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه کميته ترويج و گسترش فرهنگ عفاف با ترکيب ذيل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشکيل خواهد شد و گزارش عملکرد آن هر شش ماه يکبار به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه خواهد گرديد.
1- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس کميته).
2- رئيس سازمان تبليغات اسلامي (نائب رئيس کميته).
3- دبير شوراي فرهنگ عمومي (دبير کميته).
4- نماينده سازمان ملي جوانان.
5- نماينده وزارت اطلاعات.
6- نماينده نيروي انتظامي.
7- نماينده وزارت کشور.
8- نماينده کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي.
9- نماينده وزارت آموزش و پرورش.
10- نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري.
11- نماينده وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکي.
12- نماينده سازمان صدا و سيما.
13- نماينده وزارت بازرگاني.
14- نماينده ستاد امر به معروف و نهي از منکر.
15- نماينده شوراي فرهنگي اجتماعي زنان.
16- نماينده سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران.
17- نماينده وزارت مسکن و شهرسازي.
18- نماينده وزارت اقتصاد و دارايي.
19- نماينده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.
20- نماينده گمرگ جمهوري اسلامي ايران.
21- نماينده سازمان تربيت بدني.
22- نماينده مرکز ا مور مشارکت زنان.
47- کميته ي ترويج و گسترش فرهنگ عفاف موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه راهکارها، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي و نقش دستگاه هاي ذيربط در اين خصوص را تهيه و تصويب نموده و به اطلاع شوراي عالي انقلاب فرهنگي برساند.

9- راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

مصوب جلسه 427 مورخ 13/ 10/ 84 شوراي فرهنگ عمومي

مقدمه

«حجاب» از ارزنده ترين نمودهاي فرهنگي، اجتماعي در تمدن ايراني - اسلامي مي باشد، که پيشينه آن به قبل از ورود اسلام مي رسد، اما در فرهنگ اسلامي به اوج تعالي و منتهاي ارزش و اعتبار خود مي رسد.
حجاب و عفاف پديده مذهبي - ارزشي مهمي در تعاليم اسلامي مي باشد و توجه به زمينه هاي فرهنگي - اجتماعي به عنوان بستر آن بسيار شايسته و لازم مي نمايد و اشاعه و تعميق آن نيازمند آموزش هاي بنيادين و مداوم در خانواده مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.
بديهي است که در کنار شرايط مساعد اجتماعي براي ارزش تلقي کردن و الگوپذيري اين فرهنگ، نيازمند دروني و نهادينه شدن آن در وجود افراد مي باشد. بدون شک رسيدن به اين هدف نيازمند مشارکت و توجه جدي همه نهادها دستگاه ها به صورت مستمر و هدفمند مي باشد.

سياست ها و راهکارها

1- در اولويت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي کشور براي مقابله با روند فزاينده بد حجابي.
2- ابلاغ روش هاي اجرايي و تعيين ضوابط و هنجارهاي روشن درمورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش هاي رسمي و اداري کشور.
3- نظارت بر رعايت حريم حجاب و عفاف در سازمان هاي دولتي و عمومي و نظارت و تأکيد بر ضرورت رعايت سادگي و پوشش و فرم هاي اسلامي و حضور ساده و بي آرايش در محيط کار به دليل تأثير منفي بر مراجعين.
4- تعريف استانداردهاي فرهنگي مناسب جهت ترويج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ ديني و ملي و فراهم کردن زمينه هاي لازم براي ترويج الگوهاي مناسب پوشش اسلامي توسط نهادهاي الگو ده.
5- ايجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگو سازي، ارائه مدل هاي مناسب و متنوع و ايجاد رقابت سالم در اين زمينه بين افراد.
6- وضع قوانين و مقررات لازم براي اصلاح وضعيت پوشش در جامعه.
7- گسترش و تقويت مراجع قانوني براي ترويج پوشش اسلامي در جامعه.
8- اصالت بخشي به فرهنگ عفاف از طريق محصولات متنوع فرهنگي، هنري متناسب.
9- رعايت حجاب و حفظ شئونات اسلامي از سوي مديران، مسؤولين حکومتي و خانواده هاي آنان و تدوين شاخص هايي در اين زمينه براي گزينش مديران.
10- رفع اشکالات قانوني در نحوه توليد، توزيع و عرضه پوشاک داخلي و خارجي.
11- پيگيري نحوه اجراي طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شوراي فرهنگ عمومي استان ها و ارائه گزارش هاي منظم به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس کميته).
12- ارزيابي دقيق از اجراي طرح ها توسط دستگاه هاي فرهنگي، انتظامي و قضايي براي مقابله با مظاهر بدحجابي و يافتن راهکارهاي مناسب توسط کميته توسعه و ترويج فرهنگ عفاف.
13- نظارت و ارزيابي عملکرد رسانه ها - خصوصاً صدا و سيما - در ارتباط با الگوهاي تبليغي آنها و تأثير آن در جامعه.
14- احيا سنت حسنه «امر به معروف و نهي از منکر» در مورد حجاب و عفاف.
15- فراهم کردن زمينه هاي لازم جهت تهيه کتب، نشريات و توليدات علمي- فرهنگي به منظور ترويج فرهنگ عفاف و پاسخگويي به شبهات موجود در مورد آن.
16- انجام سياست هاي تشويقي درباره مديران و کارگزاراني که در محيط کار خود اصول عفاف و پوشش اسلامي را رعايت مي کنند.

وظايف تخصصي دستگاه هاي قانونگذار و اجرايي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

1- هماهنگي و نظارت بر رسانه هاي ارتباط جمعي همانند: روزنامه ها، مجلات، محصولات سمعي و بصري، نمايش ها و... براي توجه به فرهنگ حجاب و عفاف و رعايت آن.
2- حمايت مادي و معنوي از آثار فرهنگي - هنري همانند تسريع در صدور مجوز، ارايه يارانه و تشويق توليدکنندگان آثار فرهنگي و هنرمنداني که راهکارهاي تازه و جذاب در راستاي توسعه فرهنگ عفاف ارايه مي نمايند.
3- جلوگيري از انتشار و تبليغ کالاهاي فرهنگي که با فرهنگ عفاف و حجاب مغايرت داشته باشد مانند (کتاب، فيلم، نشريات، تأتر و...)
4- ترويج الگوهاي مناسب براي عفاف و حجاب و ممانعت از ترويج فرهنگ مدگرايي منفي در محصولات و کالاهاي فرهنگي.
5- هماهنگي و همکاري با رسانه هاي جمعي جهت ايجاد حساسيت لازم در خانواده ها نسبت به اهميت فرهنگ حجاب و عفاف.
6- توليد سمفوني و آثار موسيقيايي متناسب با موضوع عفاف و حجاب.
7- برگزاري جشنواره هاي فرهنگي - هنري، منطقه اي، ملي و بين المللي براي رواج فرهنگ عفاف و حجاب.
8- استفاده از ظرفيت سازمان هاي فرهنگي غير دولتي و خصوصي جهت ترويج فرهنگ عفاف و حجاب.
9- نظارت فرهنگي بر اينترنت و ايجاد سياست هاي حمايتي و هدايتي به منظور تعميق فرهنگ عفاف و حجاب و جلوگيري از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگي.
10- تبيين و تحليل ريشه هاي ديني و اعتقادي فرهنگ عفاف و حجاب به ويژه براي نسل جوان - از طريق توليدات ملي، نشست هاي فکري - فرهنگي، ايجاد باشگاه انديشه و مانند آن.
11- نظارت بر تشکل هاي هنري- مردمي، نمايشگاه هاي هنري و محافل هنري عمومي مانند: کنسرت ها و نمايشگاه ها در جهت رعايت فرهنگ عفاف و حجاب.
12- اهتمام لازم براي اجراي قانون «منع استفاده ابزاري از تصاوير زنان در مطبوعات».
13- به عضويت پذيرفتن خانم هاي متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در هيأت هاي نظارت بر بازبيني فيلم، کتاب و...
14- تهيه فيلم هاي سينمايي در مورد تاريخچه ي کشف حجاب در ايران و بررسي علل و عوامل آن.
15- استفاده مناسب از لباس هاي اسلامي - ملي (حجاب و حجاب برتر) در فيلم هاي سينمايي و استفاده نکردن از اين پوشش توسط شخصيت هاي منفي و منفور در فيلم ها.
16- ارزيابي مستمر وضعيت حضور زنان در فيلم هاي سينمايي و مطبوعات.
17- نظارت دقيق و اصولي بر وضعيت فرهنگي - اخلاقي سالن هاي سينما و مراکز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
18- حمايت از انتشار نشريات تخصصي و پوشاک اسلامي و سعي در جهاني نمودن اين نشريات از طريق اينترنت.
19- ارتباط مستمر و تبليغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ايراني - اسلامي در بين ايرانيان مقيم خارج از کشور به وسيله رايزني هاي فرهنگي در سفارتخانه هاي ج. ا. ا در سراسر دنيا (با همکاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي).
20- همکاري و هماهنگي در جهت اعزام گروه هاي فرهنگي جهت ترويج و تبليغ فرهنگ و آداب اسلامي - ملي براي ساير ملل - خصوصاً ايرانيان مقيم خارج از کشور - (با همکاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي).
21- توسعه و گسترش ارتباط فرهنگي - اسلامي و ملي بين سفارتخانه هاي کشورهاي اسلامي در ايران (با همکاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي).

وزارت بازرگاني

1- حمايت عملي از طراحان و توليد کنندگان پوشاک هاي ساده و اسلامي در جهت ايجاد تنوع در الگوهاي پوشش اسلامي.
2- نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهاي توليدي پوشاک از طريق سازمان هاي مربوطه.
3- حمايت کامل - حتي يارانه اي - از واحدهاي توليدي پارچه هاي چادري.
4- کنترل اماکن تجاري عمومي (شامل فروشگاه ها، مجتمع هاي تجاري، نمايشگاه ها و...) از نظر پوشش و بدحجابي.
5- تدوين قوانيني براي ممنوعيت عرضه لباس هاي دست دوم خارجي در کشور.
6- اجراي شيوه نامه و ملزم ساختن واحدهاي توليدي جهت نصب نام تجاري (Brand) بر روي پوشاک توليد شده در داخل.
7- اطلاع رساني و ارتقاء سطح دانش و بينش واحدهاي توليدي، توزيعي، آرايشگاه ها، دستگاه هاي عرضه لوازم بانوان در مورد حجاب و عفاف.
8- حمايت همه جانبه از برگزاري جشنواره هاي ادواري و نمايشگاه هاي عرضه البسه و لوازم زنان منطبق با الگوهاي ارزشي اسلامي و معرفي واحدهاي نمونه در سطح کشور و خارج از کشور.
9- پيشنهاد قوانين مشخص در مدت 3 ماه براي نظارت بهتر بر توليد و توزيع پوشاک و نحوه برخورد با متخلفين واحدهاي توليدي و استانداردسازي آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي.
10- اهتمام براي اجراي مناسب تر مقررات در چيدمان آرايش / تزيين ويترين ها و استفاده از مانکن ها جهت حفظ حريم عفت عمومي.
11- نظارت بر رعايت اصل عفاف در نوع بسته بندي و عدم استفاده از تصويرهاي نامناسب در تبليغات تجاري کالا.
12- تهيه احکام شرعي مرتبط با اسناد و آموزش آن به اصناف توسط وزارت بازرگاني قبل از اخذ مجوز فعاليت.
13- برگزاري نمايشگاه هاي لباس - ملي و مذهبي - جهت ارائه الگوهاي اسلامي و سالم به توليد کنندگان و مصرف کنندگان.

سازمان صدا و سيما

1- اهتمام ويژه در خصوص معرفي و ترويج فرهنگ عفاف به منظور نهادينه سازي و جذاب نمودن آن.
2- تبيين نقش حجاب و عفاف در افزايش سلامت جامعه و بهره برداري آن از طريق توليد برنامه هاي مختلف.
3- فرهنگ سازي در زمينه اصلاح پوشش نامناسب و ارائه راه حل هاي مؤثر و فوري از طريق توليد برنامه هاي کارشناسي، گفتمان، توليد فيلم، تيزرهاي تلويزيوني و...
4- تبيين و آموزش احکام شرعي حجاب و عفاف و رعايت حريم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش معيارهاي رفتار صحيح زن و مرد جهت برقراري روابط متعادل اجتماعي.
5- به تصوير کشيدن ابعاد شخصيت هاي الهي اسلام چون حضرت زهرا (سلام الله عليها)، حضرت زينت (سلام الله عليها) و زنان نمونه از صدر اسلام تا دوران معاصر در مناسبت هاي مذهبي و ملي و تأثير آن در فرهنگ سازي و گسترش ارزش هاي اسلامي به صورت جذاب.
6- ترويج الگوهاي مناسب حجاب از طريق توليد فيلم و سريال و ساير برنامه هاي تلويزيوني و انجام مناظره علمي، فرهنگي و هنري در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحکام بنيه اعتقادي و فرهنگي جوانان.
7- به تصوير کشيدن چهره بانوان محجبه کشورهاي خارجي در زمينه هاي مختلف فرهنگي، هنري، اجتماعي و سياسي از طريق برنامه هاي تلويزيون و تهيه فيلم از زندگي آنان.
8- تهيه فيلم و ارايه تصوير روشن از تاريخچه و خاستگاه کشف حجاب در ايران به عنوان يک حرکت سياسي با هدف تخريب بنيان هاي فکري و عقيدتي و رفتاري زنان در جامعه.
9- آموزش و ترويج احکام شرعي حجاب و پوشش بومي (منطقه اي) در جغرافياي جمهوري اسلامي ايران.
10- به تصوير کشيدن زنان تحصيل کرده، ممتاز، متعهد و با حجاب در فيلم ها و مجموعه هاي هنري و پرهيز از نشان دادن آنان در نقش ها و شخصيت هاي عامه و کم سواد.
11- نشان دادن وضعيت حقوقي، فرهنگي و اجتماعي زنان در غرب و مقايسه آن با وضعيت زنان در ايران به منظور ايجاد احساس رضايت خاطر زنان ايراني از فرهنگ ديني و پايبندي آگاهانه تر آنان به عفاف و حجاب.
12- نشان دادن اثرات منفي فرهنگ مبتذل و غير اخلاقي غرب در زندگي اجتماعي و خانوادگي.
13- انجام تمهيدات لازم براي کاهش تأثيرات منفي سريال ها و فيلم هاي خارجي متضاد با فرهنگ اسلامي از طريق نقد و بررسي فيلم ها و سريال ها.
14- معرفي نمونه هاي عيني از اساتيد، مربيان، نفرات اول کنکور، المپيادي ها و خانواده هاي ايثارگران و... از نظر مظاهر عفاف و حجاب و ساده زيستي.
15- انعکاس موفقيت هاي جوانان - خصوصاً دختران- در ابعاد مختلف با هدف احيا و تقويت شخصيت و منزلت اجتماعي آنها.
16- تهيه فيلم و گزارش از زندگي زنان فعال در عرصه هاي خانوادگي، مديريتي، علمي، فرهنگي و هنري با محوريت موضوع «عفاف و پوشش».
17- آشنا نمودن خانواده ها و جوانان نسبت به برگزاري ازدواج کم هزينه و ساده با توجه به شرايط اقتصادي جامعه.
18- بازنگري در شرايط انتخاب فيلم ها و سريال هاي خارجي بر اساس ملاک هاي حجاب و عفاف.
19- تهيه برنامه هاي متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف براي کودکان و استفاده از قهرمان هاي عروسکي مطرح در کارتون ها و برنامه هاي کودک نظير (علي کوچولو، کلاه قرمزي و... در ترويج فرهنگ عفاف و حجاب با همکاري کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان).
20- تهيه برنامه هاي مختلف در خصوص تاريخچه و جايگاه پوشش و حجاب در غرب، تبيين علل و عوامل آن و چگونگي رواج فرهنگ برهنگي در سده هاي اخير در آن جوامع.
21- نظارت مستمر به عنوان عوامل ترويج بي مبالاتي اخلاقي و سوق آن به سوي تبليغات و آگهي فرهنگي و اخلاقي.
22- تدوين سياست هاي روشن و مشخص در مورد سبک لباس و آرايش هنرمندان، مجريان زن و مرد و... در برنامه ها، فيلم هاي سينمايي، تأتر... با محوريت عفاف و حجاب.
23- اطلاع رساني مناسب و دقيق به خانواده ها در مورد علل آسيب هاي اجتماعي و انحرافات در خصوص زنان بي سرپرست، کودکان خياباني، طلاق، اعتياد، فرار دختران و نشان دادن عدم رعايت عفاف و حجاب در بروز اين آسيب ها.
24- انعکاس عواقب منفي استفاده از فيلم ها، نوارهاي مبتذل و حضور درگروه هاي منحرف بر زندگي فردي- اجتماعي از طريق برنامه هاي مناسب به صورت طبيعي و غير عمدي.
25- نشان دادن اثرات منفي تأثير فرهنگ مبتذل و غير اخلاقي غرب در زندگي اجتماعي نوجوانان به صورت طبيعي.
26- بيان آيات و روايات و توصيه هاي ديني در مورد مسؤوليت مشترک زن و مرد در رعايت نگاه، رفتار و گفتار.
27- اتخاذ سياست هاي انضباطي در خصوص بازيگران زن صدا و سيما و جلوگيري از تجليل و تبليغ چهره هايي که در مناظر اجتماعي وعمومي با ظاهر و پوشش بد حضور پيدا مي کنند.
28- ترغيب و تشويق توليد کنندگان آثار فرهنگي که راهکارهاي بديع و جذاب در راستاي تعميق و توسعه فرهنگ عفاف ارائه نمايند.
29- تجليل از هنرمندان و فرهنگ سازان متعهد که در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر مي باشند.
30- افزايش سطح آگاهي خانواده ها از طريق رسانه ملي در مورد اهميت فرهنگي عفاف و حجاب.
31- سفارش ساخت و توليد آثار برجسته و تأثيرگذار در موضوع حجاب.

نيروي انتظامي

1- اعلام حدود و ضوابط قانوني عفاف و ملاک هاي بدحجابي در جامعه به منظور تشخيص مصاديق آن.
2- اهتمام بيشتر به برخورد قانوني و محترمانه.
3- همکاري با سازمان هاي ذيربط در فضاسازي تبليغي و فرهنگي در کليه مسيرهاي منتهي به کوهستان ها و تفرج گاه هاي کوهستاني و ساير اماکن عمومي و تفريحي.
4- الزام اتحاديه ها، سنديکاها و صنوف در مقابله با بدحجابي.
5- تذکر به افراد بد حجاب و برخورد با آنها طبق قانوني در اماکن عمومي شهر.
6- پيشنهاد لايحه قانوني به مراجع قانونگذار در خصوص رعايت پوشش مناسب در هنگام رانندگي.
7- برخورد قانوني با افراد خياباني، افراد بد حجاب و باندهاي اصلي فساد، فحشا و...
8- نظارت وکنترل قانوني و اصولي بر وضعيت اماکن تفريحي و عمومي نظير پارک ها، سالن هاي سينما، سالن ها و اماکن ورزشي، کوهستان ها، سواحل دريايي، جزاير، مناطق آزاد تجاري، فرودگاه ها، پايانه ها و... (با مشارکت نهادها و دستگاه هاي ذيربط).
9- اهتمام بيشتر به آگاه سازي جامعه از آثار مثبت اجتماعي و اخلاقي حجاب و عفاف و نتايج منفي عدم رعايت آن از طريق خلق آثار فرهنگي، هنري و تبليغي (با مشارکت دستگاه هاي ذيربط).
10- ممانعت از توليد، توزيع و نمايش محصولات سمعي و بصري غير مجاز و نمايش لباس هايي که موجب بي عفتي و بد حجابي مي شوند.
11- کنترل و نظارت جدي بر رعايت حدود و ضوابط قانوني عفاف در مجتمع هاي مسکوني، برج ها و شهرک ها از طريق مديريت بر اين گونه اماکن.
12- توجه و نظارت بر مراکز خطرناک، ويژه و آلوده و اولويت دادن به اين برنامه ها و مراکز حساس و سلب ابتکار عمل از آنان در نفي امنيت اجتماعي زنان.
13- اولويت در به کارگيري زنان مجرب در دستگيري زنان مختلف و تحويل دادن آنان به مراکز امنيتي و جلوگيري از بازتاب منفي آن در بين مردم.
14- الزام برگزار کنندگان جشن ها و مراسم عروسي به رعايت شئونات اسلامي و کنترل افراد شرکت کننده در آن و برخورد جدي با مراکز غير قانوني و فاقد مجوز.
15- الزام آرايشگاه ها به رعايت ضوابط شرعي و قانوني عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وي.
16- نظارت مستمر بر اماکن عمومي شامل: فرودگاه ها و مجتمع هاي مسکوني، نمايشگاه ها و... بر نحوه پوشش و بازرسي از اين اماکن در رفع بدحجابي (با همکاري دستگاه هاي ذيربط).
17.آموزش، ساماندهي و بکارگيري نيروهاي آگاه زنان جهت نظارت بر رعايت حجاب و پوشش در اجتماع، با رعايت حريم و حرمت شخصي افراد.
18. کسب اعلام نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيروهاي انتظامي در خصوص برگزاري هرگونه کنسرت و يا جنگ شادي قبل از صدور مجوز:
19- توقيف خودروهاي دولتي اي که سرنشينان آن شئونات اسلامي را رعايت نمي کنند.
20- اعلام نظر در خصوص فعاليت يا عدم فعاليت بخش هايي که مي توانند موجب ترويج فساد شوند.
21- جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي متخلف که باعث مخدوش کردن عفت عمومي مي شوند.

سازمان ملي جوانان

1- طراحي شيوه هاي کارآمد جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حوزه هاي مرتبط با جوانان.
2- ايجاد ضوابط مشخص به منظور رعايت عفاف توسط تشکل هاي غير دولتي جوانان ونظارت بر آنان در اين زمينه.
3- حمايت از سازمان ها و انجمن هاي غير دولتي که در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعاليت مي کنند.
4- تبيين و معرفي شيوه ها و راه کارهاي مناسب براي ارتباط سالم و پاک جوانان و اهميت زدايي از نماد لباس و آرايش مبتذل به عنوان شيوه اي براي ارتباط.
5- تحقيق و مطالعه پيرامون اثرات منفي تأثير فرهنگ فاسد و غير اخلاقي غرب در زندگي اجتماعي و فردي جوانان (با همکاري دستگاه هاي ذيربط).
6- مطالعه جهت تعيين هنجارهاي روشن در زمينه توسعه فرهنگ عفاف متناسب با علايق جوانان و ارزش هاي جامعه.
7- برنامه ريزي در مورد بهينه سازي فرهنگ عفاف در اوقات فراغت با اولويت اجراي برنامه ها به تفکيک دختران و پسران.
8- در نظر گرفتن معيار عفاف در انجام پيمايش هاي ملي جوانان و ارائه گزارش هاي آن به دستگاه هاي مرتبط.
9- انجام پژوهش هاي کاربردي در خصوص توسعه فرهنگ عفاف و تعيين سهم و نقش هر دستگاه بر اساس پژوهش هاي انجام شده.
10- انجام تحقيقات کاربردي در خصوص علل اجتماعي بالا رفتن سن ازدواج و ارائه پيشنهادات مناسب به دستگاه هاي ذيربط بر اساس وظايف هر دستگاه.
11. آسيب شناسي وضعيت ازدواج جوانان در برنامه هاي مصوب مربوط و ارائه راهکارهاي مناسب جهت دستيابي به اهداف مشخص.
12- ايجاد مراکز مشاوره ي محلي - با کادر مجرب - جهت اطلاع رساني به خانواده ها و جوانان به صورت حضوري، تلفني و مکاتبه اي.
13- برگزاري ميزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.
14- تشويق و تجليل از دختران و پسران نخبه و ممتاز و معرفي افراد نمونه با توجه به الگو بودن آنها در زمينه پوشش.

سازمان تبليغات اسلامي

1- تقويت نظام تبليغ ديني در دو عرصه سنتي و مدرن در تعميق فرهنگ عفاف و حجاب.
2- آسيب شناسي و مطالعه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب درنظام تبليغي ديني و ايجاد نوآوري در اين زمينه.
3- تبيين و تبليغ جاذبه ها و دافعه هاي برخي مسائل در مورد نحوه پوشش و حجاب و گسترش حيا و عفت در خانواده ها.
4- تأکيد بر اقدامات فرهنگي - تبليغي- به ويژه با بهره گيري از توانمندي هاي رسانه اي و نيروي انساني مبلغ - با هدف فرهنگ سازي مثبت در زمينه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.
5- توليد محصولات فرهنگي، هنري - سينمايي، نمايش، تجسمي، کتاب، رمان و... براي کودکان و بزرگسالان در زمينه بسط فرهنگ عفاف و حجاب (توسط حوزه هنري).
6- توسعه فضاي پرسش و پاسخ مانند برگزاري ميزگرد و انجام مناظره در زمينه فرهنگ عفاف و ضوابط شرعي حجاب با بکارگيري ابزارهاي مختلف تبليغي.
7- برگزاري مسابقات فرهنگي - هنري و علمي با هدف جهت دهي به افکار نسل جوانان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجي از شرکت کنندگان در تهيه طرح ها و برنامه هاي مناسب در اين زمينه.
8- تأسيس پژوهشکده توسعه فرهنگ عفاف و حجاب (با همکاري وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري).
9- توزيع کتب تأليف شده در زمينه بسط فرهنگ عفاف در فروشگاه هاي کتاب شهر سازمان تبليغات اسلامي.
10- نشان دادن اثرات منفي فرهنگ مبتذل و غير اخلاقي غرب در زندگي اجتماعي و فردي نوجوانان.
11- بيان مناسب آيات و روايات ديني در مورد رعايت نگاه، رفتار و گفتار با در نظر گرفتن مختصات جنسي زن و مرد.
12- ارائه مطالب ارزشي، فرهنگي و جذاب در سالن هاي انتظار فرودگاه ها، راه آهن، پايانه هاي زميني، تابلوهاي الکترونيکي، ميادين و چهار راه ها.

وزارت آموزش و پرورش

1- آموزش، ساماندهي، توجيه و بکارگيري مديران، معلمان و کليه پرسنل مدارس جهت ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در بين دانش آموزان و سازمان هاي مربوط نظير بسيج، انجمن هاي اسلامي و...
2- انجام تحقيقات لازم در مورد بسط حيا و عفاف در مدارس به منظور اجراي برنامه هاي فرهنگي، تربيتي و پرورشي در آن.
3- گنجانيدن موضوع عفاف و حجاب از ديدگاه آيات و روايات همراه با تبيين ضرورت و فلسفه ي آن براي دانش آموزان در کتب درسي کليه مقاطع تحصيلي.
4- اهتمام به مثبت نگري و زيباانديشي در مورد فرهنگ عفاف و حجاب در تأليف کتب درسي.
5- اجراي مسابقات فرهنگي - هنري و علمي با هدف جهت دهي به افکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجي از جوانان درتهيه طرح ها و برنامه هاي مناسب در زمينه ي حجاب.
6- تجليل از دختران و پسران نخبه و ممتاز (با توجه به ملاک هاي حجاب و عفاف و علم) و برگزاري مسابقات و معرفي افراد نمونه با توجه به ويژگي هاي الگويي آنها در زمينه پوشش.
7- آموزش احکام شرعي عفاف و حجاب و برگزاري کلاس هاي دانش افزايي براي والدين (خصوصاً مادران) و توجيه آنها نسبت به رعايت حريم عفاف در خانه و محيط هاي اجتماعي از طريق انجمن اولياء و مربيان.
8- تأکيد بر ضرورت رعايت پوشش و الگوها، مدهاي اسلامي و ترويج الگوهاي بايسته در پوشش دانش آموزان و کليه کادر مدرسه و آرايش نکردن در مدارس.
9- تعيين رنگ ها و مدل هاي متنوع در پوشش دانش آموزان با رعايت موازين و ضوابط شرعي جهت تأمين سلايق مختلف.
10- محرم سازي محيط هاي آموزشي و پرورشي و اداري به منظور ايجاد زمينه بروز نيازهاي دختران با حفظ سادگي و موازين و ضوابط شرعي براي جلوگيري از خودنمايي آنها در مجامع عمومي.
11- آشنا نمودن جوانان - خصوصاً دختران - براي شناخت توطئه ها، زمينه ها، روش ها و مجاري نفوذ فرهنگ غربي از طريق مدارس.
12- آشنا نمودن خانواده ها و جوانان با اصول ازدواج آسان و تشکيل خانواده در سنين پايين تر با توجه به شرايط اقتصادي جامعه از طريق کتب درسي.
13- استفاده از شعرخواني، قصه گويي و نقاشي در مقاطع پيش دبستاني و مهد کودک جهت آشنا کردن کودکان با فرهنگ عفاف و حجاب.
14- معرفي و تشويق نمونه هاي عيني از اساتيد، مربيان، نفرات اول کنکور، المپيادي ها و خانواده هاي ايثارگران و... از نظر رعايت مظاهر عفاف و حجاب در مدارس.
15- انعکاس موفقيت هاي دانش آموزان - خصوصاً دختران - در ابعاد مختلف با هدف ارتقاء شخصيت و منزلت اجتماعي آنها.
16- آموزش معيارهاي رفتار صحيح زن و مرد جهت برقراري روابط انساني و اجتماعي متعادل در خانواده و جامعه از طريق کتب درسي.
17- تهيه و تدوين و نشر کتب، مقالات و جزوات تخصصي در راستاي تقويت بنيه اعتقادي و ديني در جهت توسعه فرهنگ عفاف در بين والدين دانش آموزان توسط انجمن اوليا و مربيان.
18- غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان - با تأکيد بر فرهنگ عفاف و حجاب - از طريق استفاده از توانمندي هاي تشکل هاي دانش آموزي.
19- در نظر گرفتن امتيازاتي از نظر انضباطي براي دانش آموزاني که پوشش اسلامي را رعايت مي کنند.
20- در نظر گرفتن امتيازاتي براي مديران مدارسي که رعايت حجاب کارکنان و دانش آموزان آن اسلامي و مناسب مي باشد.
21- پاسخگو بودن مدير مدرسه در صورت عدم رعايت عفاف و حجاب از طرف دانش آموزان.

وزارت امور اقتصادي و دارايي

1- اهتمام بيشتر در ممانعت از ورود غير قانوني پوشاک و محصولات فرهنگي مغاير با عفت عمومي و شئونات اسلامي با توجه به قوانين مربوطه.
2- ممنوعيت ورود، توليد و عرضه مجسمه ها، عروسک ها، مانکن ها و تابلوهاي مروج ضد عفاف نظير نقاشي، فرش، روزنامه و...
3- تدوين قوانيني براي ممنوعيت عرضه لباس هاي دست دوم خارجي.
4- وضع تعرفه گمرکي ويژه بر پوشاک و محصولات فرهنگي و کالاهاي مغاير با عفت عمومي و شئونات اسلامي.
5- نظارت دقيق بر واردات و صادرات و ترانزيت (عبور) تمامي کالاها (از جمله کالاهاي فرهنگي، مواد غذايي، دارويي، آرايشي، پوشاک و...) با همکاري دستگاه هاي ذيربط.

پي‌نوشت‌ها:

1. متن قبلي اين ماده (قانون تعزيرات مصوب 1362) به شرح زير بود: «ماده 102 - هر کس علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس عمل داراي کيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد.
تبصره - زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»
2. رأي وحدت رويه شماره 639 ديوان عالي کشور درباره اجراي اين ماده جالب توجه است و به همين دليل عينا نقل مي شود:
«رأي وحدت رويه شماره 639 ديوان عالي کشور در مورد اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي نسبت به احکام (619)
نقل از شماره 15996- 4/ 11/ 1378 روزنامه رسمي.
شماره 2071- هـ 13/ 10/ 1378
[z] پرونده وحدت رويه رديف 9،78 هيئت عمومي.
حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي کشور
با عرض سلام و تحيت
احتراماً به استحضار عالي مي رساند: درتاريخ 17/ 12/ 77 سر پرست مجتمع قضائي ارشاد طي شرحي به عنوان حضرت آيت الله مقتدائي دادستان محترم کل کشور با ارسال چند فقره از پرونده هاي دادگاه هاي تجديد نظر استان تهران اعلام داشته در موضوع اينکه آيا بند 1 و 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مورد احکام غيابي هم قابل اجراء هست يا خير از سوي دادگاه هاي مذکور رويه هاي متضاد اتخاذ گرديده است و تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است اينکه خلاصه جريان پرونده هاي ضميمه شده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر مي نمايد.
1- طبق محتويات پرونده 77، 10، 731 شعبه دهم دادگاه تجديد نظر استان تهران: خانم ش..ف به اتهام عدم رعايت حجاب و آرايش شرعي در معابر عمومي منجر به هتک عفت عمومي تحت تعقيب قرار گرفته و چون پرونده از طرف اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي تهران بزرگ بدون متهم به دادگاه ارسال شده شعبه 45 دادگاه عمومي تهران با تعيين وقت متهم را از آدرس مندرج در پرونده احضار کرده و سپس در وقت مقرر با عدم حضور متهم با وصف اينکه اخطاريه نيز به نامبرده به لحاظ عدم شناسائي وي اعاده شده با بررسي پرونده و اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه شماره 1685- 29/ 11/ 75 مستنداً به تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي و مواد 2 و 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هائي که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و عفت عمومي را جريحه دار مي کند و با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامي متهمه مذکور را علاوه بر تذکر و ارشاد به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج هزار ريال جريمه نقدي محکوم و رأي صادره را غيابي و طبق قسمت اخير ماده 316 قانون آئين دادرسي کيفري قابل واخواهي در همان دادگاه اعلام کرده است پس از ارسال پرونده به اجراي احکام قاضي اجراي احکام به رياست دادگاه تذکر داده صدور حکم غيابي بدون حضور متهم با توجه به اينکه در جرائم حق اللهي صدور حکم منوط به حضور متهمه است فاقد وجهه قانوني بوده و مراتب در اجراي بند 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اعلام مي گردد. دادرس دادگاه تجديد نظر نيز به موجب دادنامه شماره 686- 23/ 6/ 77 به استدلال اينکه گرچه بزه انتسابي از جزائن حق اللهي محسوب نمي شود ولي چون اين مسئله دادگاه را بي نياز از احضار متهمه از مجراي قانوني که همانا مقررات ماده 111 قانون آئين دادرسي کيفري است نمي کند و با عنايت به اينکه صورت مجلس تنظيمي در اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي ارتکاب بزه معنونه را ثابت و محقق نمي کند فلذا با نقض دادنامه معترض عنه رأي بر برائت متهم صادر و آن را قطعي اعلام کرده است.
2- طبق محتويات پرونده کلاسه 77، 910 شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان تهران، آقاي س...ف به اتهام فعل حرام منجر به جريحه دار شدن عفت عمومي يعني پخش موسيقي مبتذل با صداي بلند از خودروي سواري تحت تعقيب قرار گرفته شعبه 45 دادگاه عمومي تهران با عدم حضور متهم و با وصف اينکه اخطاريه ها به لحاظ عدم شناسائي اعاده شده و در وقت مقرر با بررسي پرونده و اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه 1163- 22/ 7/ 75 مستنداً به ماده 638 قانون مجازات اسلامي و رعايت ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين متهم مذکور به پرداخت مبلغ 75000 ريال جريمه نقدي محکوم و رأي صادره را نيز غيابي و قابل واخواهي در همين دادگاه اعلام کرده است سپس دادنامه براي ابلاغ به آدرس تعيين شده ارسال که اعلام داشته شناسائي و با ارسال پرونده به اجراي احکام قاضي ا جراي احکام به لحاظ عدم ابلاغ رأي غيابي پرونده را به دادگاه اعاده داده و دادرس دادگاه نيز صرف نظر از اينکه آئين دادرسي رعايت نشده رأي صادره را که بر مبناي يک گزارش موهوم بوده فاقد وجاهت قانوني داشته و با اعلام تنبيه پرونده را در اجراي ماده 18 ق. ت. د... به مرجع تجديد نظر ارسال داشته شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان تهران نيز به شرح دادنامه شماره 815- 20/ 7/ 77 و با استدلال منعکس در آن توجه اتهام به متهم را به لحاظ فقد دليل محرز تشخيص نداده و ضمن فسخ حکم معترض عنه رأي بر برائت متهم صادر و آن را قطعي اعلام کرده است.
3- طبق محتويات پرونده کلاسه 77، 1594 شعبه بيست دادگاه تجديد نظر استان تهران: آقاي ح...خ و چندين نفر ديگر به اتهامات ارتکاب زنا و ترويج در فساد و فحشا تعقيب قرار گرفته اند و در مورد اتهامات متهمين ديگر که دستگير شده اند رسيدگي به عمل آمده که مورد بحث نيستند ولي در مورد ح... خ که متواري بوده نهايتاً شعبه 43 دادگاه عمومي تهران در تاريخ 1/ 5/ 75 در وقف فوق العاده و بدون حضور متهم تشکيل و پس از بررسي پرونده با اعلام ختم رسيدگي به موجب دادنامه شماره 641- 2/ 5/ 75 متهم مذکور را به لحاظ عدم کفايت دليل از اتهام زناتبرئه و در مورد اتهام ديگرش مبني بر ترويج در فساد و فحشاء در جامعه نامبرده را با احراز اتهام به تحمل يکسال حبس تعزيري و 74 ضربه شلاق تعزيري محکوم و رأي صادره را غير قطعي و غيابي و قابل واخواهي اعلام و در صدر صورتجلسه نيز توضيح داده که رسيدگي در مورد متهم فوق با اجازه حاصله از ماده 273 قانون آيين دادرسي کيفري به عمل آمده است. سپس پرونده جهت اجراي حکم به اجراي احکام مربوطه ارسال شده است و آقاي قاضي اجراي احکام به رياست دادگاه تذکر داده: هر چند رأي غيابي و غير قطعي است و قابليت اجراء ندارد نظر به اينکه جرم حق اللهي است و صدور رأي و محاکمه بدون حضور متهم برخلاف ماده 30 قانون تشکيل دادگاه هاي کيفري يک و دو... است با اعلام تذکر بر غير قانوني بودن رأي صادره پرونده در اجراي ماده 18 (بند 2) قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به نظر مي رسد و چون قاضي صادر کننده رأي نبوده پرونده عيناً به دادگاه تجديد نظر استان تهران ارسال گرديده است شعبه بيستم دادگاه تجديد نظر نيز به موجب دادنامه شماره 1596- 24/ 11/ 77 با استدلال مندرج در رأي ضمن رد تذکر و ايراد قاضي اجراي احکام دادنامه تجديد نظر خواسته را از اين حيث تأييد و رأي صادر را قطعي اعلام کرده است.
4- طبق محتويات پرونده کلاسه 77- 9- 1188 شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان تهران: آقاي ل...م به اتهام نگهداري 15 حلقه نوار ويدئويي مبتذل به موجب دادنامه 1630- 17/ 10/ 75 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومي تهران مستند به تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال جزاي نقدي و ضبط و امحاء نوارهاي مکشوفه محکوم و رأي صادره غيابي و قابل واخواهي در همان دادگاه اعلام گرديده است.
قاضي اجراي احکام در اجراي بند 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به دادگاه تذکر داده: چون محکوم عليه در هيچ يک از جلسات دادرسي حضور نداشته و وقت رسيدگي هم به وي ابلاغ نگرديده و دادگاه بدون تعيين وقت و تحقيق از متهم و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي کيفري مبادرت به صدور رأي کرده لذا رأي صادره فاقد وجهه قانوني است دادرس دادگاه نيز با پذيرش تذکر پرونده را به مرجع تجديد نظر ارسال داشته است که به شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع شده و اين دادگاه به شرح دادنامه شماره 1424 - 7/ 9/ 77 به استدلال اينکه ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي انقلاب راجع به احکام قطعي است موضوع را قابل طرح و رسيدگي در دادگاه تجديد نظر استان ندانسته پرونده را بدون اظهار نظر در ماهيت امر اعاده داده دادرس دادگاه نيز به لحاظ وجود ابهام و اينکه دادگاه بدوي معتقد به اشتباه و خلاف قانوني بودن رأي بدوي بوده مجدداً پرونده را به شعبه 9 دادگاه تجديد نظر اعاده ولي دادگاه تجديد نظر با تأکيد بر نظريه قبلي خود پرونده را به دادگاه بدوي اعاده داده است دادگاه بدوي نيز با تذکر به اينکه بندهاي 1 و 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب از طرق فوق العاده رسيدگي مجدد بوده و خارج از مقررات تجديد نظر خواهي است و شامل همه احکام و قرار ها چه قطعي و چه غير قطعي مي شود طي شرحي به عنوان سرپرست مجتمع پس از تشريح جريان پرونده هاي مورد بحث با توجه به اينکه در موضوع واحد در پرونده هاي مشابه آراء متفاوت صادر گرديده با ارسال پرونده هاي تقاضاي اقدام مقتضي جهت ايجاد رويه واحد نموده است اينک با توجه به مراتب فوق به شرح زير اظهار نظر مي نمايد.
نظريه: همانطور که ملاحظه مي فرمائيد شعب دهم و چهاردهم و بيستم دادگاه هاي تجديد نظر استان با اين عقيده که ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مربوط به اشتباه قاضي و از طرق فوق العاده رسيدگي مجدد و خارج از مقررات تجديد نظر خواهي بوده و همه احکام اعم از غيابي و غير قطعي و قطعي را شامل مي شود به اعتراض قاضي اجراي احکام به حکم غيابي که به استناد بند 2 ماده 18 قانون مذکور به عمل آمده رسيدگي و درماهيت امر اظهار نظر کرده اند ولي شعبه نهم برعکس با اين استدلال که ماده 18 قانون راجع به احکام قطعي است و رأي غيابي تا زماني ابلاغ واقعي آن به متهم قابل واخواهي بوده و امکان رسيدگي مجدد در صورت اعتراض محکوم عليه وجود دارد و به عبارت ديگر در حال حاضر که راه اعتراض و تجديد نظر خواهي باز است موردي براي رسيدگي مجدد به استناد ماده 18 نيست پرونده را قابل طرح در دادگاه تجديد نظر استان ندانسته و پرونده را بدون ورود ماهيت امر اعاده داده است بناء عليهذا چون در استنباط از قوانين از سوي دادگاه هاي تجديد نظر استان تهران آراء متفاوت صادر گرديده است مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري به مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي محترم ديوان عالي کشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخري
[z] جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 11/ 8/ 1378 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم کل کشور مبني بر: «با توجه به ماده 175 قانون آئين دادرسي مدني که اعتراض به حکم غيابي را از تاريخ ابلاغ واقعي لازم دانسته است و نظر به اينکه اعتراض به حکم غيابي نيز بايستي در دادگاه صادر کننده حکم رسيدگي شود و تا زماني که راه اعتراض و تجديد نظرخواهي باز است توسل به بند 2 ماده 18 قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب صحيح به نظر نمي رسد و لذا رأي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديد نظر که پرونده را قابل طرح ندانسته، مورد تأييد است «مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 639: 11/ 8/ 1378
رأي وحدت رو به هيئت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اينکه مقررات ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب يکي از طرق فوق العاده رسيدگي نسبت به احکام قطعي است و تا زماني که طريق عادي رسيدگي مفتوح باشد، مجالي براي ورود به مرحله رسيدگي فوق العاده نيست و با توجه به اينکه دادنامه غيابي، حکم غير قطعي و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجديد نظرخواهي است و تا وقتي که مهلت واخواهي سپري نشده و يا به اعتراض و تجديد نظرخواهي رسيدگي نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأي غيابي وجاهت قانوني ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان تهران که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي کشور و تأييد مي شود. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي ��ادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.»
3. روزنامه رسمي شماره 12279 مورخه 8/ 2/ 1366.
4. ماده 104 قانون مجازات (تعزيرات) مصوب 18 مرداد، 1362: «اشخاص ذيل به حبس از يک ماه تا يک سال محکوم خواهند شد:
1. هر کس نوشته و يا طرح يا گراور يا نقاشي يا تصاوير يا مطبوعات يا اعلانات يا علائم يا فيلم يا نوار سينما و يا به طور کلي هر شيئي ديگر را که عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع و يا به نمايش و معرض انظار عمومي گذراندن، بسازد يا نگاهدارد.
2. هر کس اشياء مذکور فوق را شخصاً يا به وسيله ديگري وارد يا صادر کند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت يا هر قسم معامله ديگر شود يا از کرايه دادن آن ها تحصيل مال نمايد.
3. هر کس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد و يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذرد.
4. هر کس براي تشويق به معامله اشياء مذکور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان يا اعلام نمايد که فلان شخص فاعل يکي از اعمال ممنوعه فوق مي باشد و همچنين هر کس اعلان يا اعلام نمايد که چگونه يا به وسيله چه اشخاص يکي از اشياء مذکور در فوق را مي توان مستقيماً يا به طور غير مستقيم به دست آورد.
تبصره - مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهد بود که جنبه علمي داشته و براي مقاصد علمي و يا هر مصلحت حلال عقلائي ديگر تهيه يا خريد و فروش يا به نمايش گذاشته شده باشد.»
5. روزنامه رسمي شماره 12915 مورخه 14/ 4/ 1368.

منبع مقاله :
صدر، شادي؛ (1389)، مجموعه قوانين و مقررات پوشش در جمهوري اسلامي ايران، تهران: کتاب نيلي، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه