تأکيد بر برتري حجاب از خون شهيد در وصاياي شهدا (5)

 تأکيد بر برتري حجاب از خون شهيد در وصاياي شهدا (5)

 

نويسنده: مهدي دادجو
 

شهيد فخرالدين عبدي دار انداش ( 1362-1344 مرند )

... و تو اي خواهر اين را بدان که حجاب تو کوبنده تر از خون من است.

شهيد عيدمحمد عرب انصاري ( 1363-1348 شاهرود )

... و اي خواهران، شما نيز با اسلحه حجاب که بسيار کوبنده تر از خون سرخ شهيد است با دشمن خود مبارزه کنيد و به وسيله حفظ حجاب مشت محکمي بر دهان منافقين بزنيد و چشم دشمنان را با سياهي چادرتان کور نماييد. اگر شما حجابتان را حفظ نکنيد به دشمن کمک کرده ايد؛ ولي براي اين که دشمن بداند با او مبارزه مي کنيد حجابتان را حافظ باشيد.

شهيد غلامرضا عرب مارکده ( 1365-1348 شهرکرد )

مادر و خواهرانم، شما را به صبر و استقامت در راه خدا دعوت مي کنم و از شما مي خواهم آرام بگيريد و اگر مي خواهيد مرا خوشحال کنيد حجاب خود را حفظ کنيد که حجاب شما کوبنده تر از خون من و ديگر شهيدان است.

شهيد علي عقيلي ( 1362-1343 تهران )

... و شما خواهران من حجاب شما کوبنده تر از خون شهدا مي باشد.

شهيد علي حسين عليزاده ( 1365-1346 خوي )

شما نيز اي خواهرانم، حجاب خودتان را حفظ کنيد؛ چرا که سياهي چادر تو از خون سرخ من کوبنده تر است. پس با حفظ حجاب مشت محکمي بر دهان شرق و غرب بزنيد.

شهيد عين الله عليزاده ( 1361-1344 کازرون )

خواهران حجابتان و وقارتان افتخار ماست، حجابتان سنگي است کوبنده تر از خون شهيدان.

شهيد علي علي عظيمي ( 1365-1348 کاشان )

خواهرم حجاب تو کوبنده تر از خون من و شهيدان است.

شهيد غلامرضا فاتحي ( 1365-1338 تهران )

وصيتي به خواهرانم: خواهر عزيز اميدوارم همچون زينب استوار باشيد و بتوانيد ادامه دهنده راه خون پدرمان و ديگر شهدا باشيد. البته اين را بگويم که يکي از مسائل که مثل جهاد است و بر روي در و ديوار نوشته شده است اين است که خواهرم حجاب تو کوبنده تر از خون من است. البته اين را بگويم که در خانه ما خلاصه نمي شود و سخن به کليه خواهران است. مثلاً، يک جواهرگران قيمت در جواهر فروشي هميشه جايش محفوظ است و در گاو صندوق نگهداري مي شود. ولي يک جنس بدل که شکل ظاهر آن مثل همان جواهر گران قيمت است در پشت شيشه و ويترين گذاشته مي شود که به اين جواهر بدل چشم هر پاک و ناپاک، چشم هر دزد و چشم هر لات مي خورد. ولي يک جواهر اصل که خريدار براي خريد آن مي رود، صاحب آن اول در گاوصندوق را باز مي کند و بعد جعبه را بيرون مي آورد، در آن را باز مي کند بعد پنبه آن را کنار زده و خريدار آن را نگاه کرده و اگر خواست و پسنديد خريداري مي کند.
... شما را سفارش مي کنم به هم نوع دوستي و خواهران همسايه را به ح��اب و حب خداوند سفارش مي کنم.

شهيد عليرضا فاتحي پيکاني ( 1367-1341 جرقويه )

... و شما اي خواهران متعهد و مسئول بدانيد که سياهي چادر شما از خون شهدا کوبنده تر است. پس حجاب خود را حفظ کنيد و زينب گونه باشيد، مانند زينب بر ضد استعمارگران و ظالمان قيام کنيد و بدانيد که بهترين زينت مرد مرگ سرخ است و بهترين زينت زن حفظ حجاب.

شهيد سيد عمران فتاحي ( 1365-1348 اقليد )

... و اما اي خواهر، از شما مي خواهم که حجاب خود را حفظ کنيد و خون شهيدان را پايمال نکنيد. بخدا قسم اگر حجاب خود را حفظ نکنيد در پيشگاه خداوند از شما شکايت مي کنم.

شهيد عليرضا فرخيار ( 1363-1343 بوانات )

از خواهران و همسرم تقاضا دارم که حجاب خود را حفظ کنند. اي خواهر حجاب شما و سياهي چادر شما کوبنده تر از سرخي خون من است.

شهيد فتحعلي فردي نمک راني ( 1366-1346 رودبار )

خواهر تو بايد حفظ حجابت را از زينت خود بداني، خواهر، سياهي چادر تو کوبنده تر از سرخي خون من است و اين سخن شهيدان است.

شهيد علي اکبر فرود ( 1365-1347 آباده )

... و شما اي خواهرانم، از شما تنها خواهشي که دارم اين است که حجاب اسلامي خود را رعايت بفرماييد و در طول زندگي زينب (سلام الله عليه) را الگوي خود قرار دهيد. و طبق گفته امام، خواهرم حجابت از خون شهيد کوبنده تر است. پس اي خواهرم، با حفظ حجاب اسلامي خود چه در خانه و در بيرون به تمامي جهانيان نشان دهيد که زينب (سلام الله عليه) در روز عاشورا بيهوده داغ 72 تن از ياران اسلام را نديده است. شما بايد توجه داشته باشيد که اگر احياناً حجاب خود را حفظ نکنيد يا يکي از فرايض ديني خود را به موقع انجام ندهيد باعث پايمال شدن خون تمامي شهيدانمان مي شويد و در آخرت در پيشگاه خدا مسئول هستيد و بايد جواب زينب (سلام الله عليه) را بدهيد.

شهيد غلامرضا قاسمي ( 1359-1341 آبادان )

از خواهران گرامي تقاضا دارم که حجاب ظاهري که چادر است و حجاب باطني خود را نيز پاسداري و حفاظت کنيد؛ يعني آنکه در خلوتگاه مواظب اعمال و رفتار خود باشيد و خود را از ديدگان حرام و هرز پرهيز داريد، زيرا حجاب مقدس و کوبنده تر از خون من است.

شهيد حميدرضا قلي زاده ( 1366-1346 تهران )

خواهرم، پيام خون شهيدان اين است که حجابت را حفظ کني.

شهيد اباصلت قمي ( 1365-1347 نوشهر )

... خواهرانم، اميدوارم شما هم بعد از شهادت بنده ناراحت نباشيد، بلکه با حجاب اسلامي خود دشمنان اسلام را کوبيده و روح شهداي اسلام را شاد کنيد.

شهيد علي قنبريان علويچه ( 1366-1348 شهر ري )

... و از خواهران گرامي خود مي خواهم که زينب گونه زيست کنند و حجاب خود را حفظ کنند؛ چرا که حجاب آنها کوبنده تر از خون من است.

شهيد عليرضا قنبريان علويچه ( 1364-1345 شهر ري )

از خواهرم مي خواهم که حجابش را حفظ کند که سياهي حجاب تو از سرخي خون من کوبنده تر است.

شهيد علي حسين قيدرلويي ( 1362-1342 جرقويه )

... و اما سخني چند با تو همسرم، مبادا در امر حجابت کوتاهي کني! اخلاق و رفتارت زينب گونه باشد. از تو مي خواهم که ادامه دهنده راهم باشي. و اما خواهرم در امر حجابت کوشا باش که حجاب تو کوبنده تر از آن گلوله اي است که از لوله تفنگ من بيرون مي آيد و بر سينه دشمنان و کافران فرو مي رود.

شهيد علي اکبر کاشاني ( 1361-1344 شهر ري )

... و خواهرانم حجاب خود را رعايت کنيد که سياهي چادرتان کوبنده تر از سرخي خون من است.

شهيد علي محمد کرم زاده ( 1362-1343 زنجان )

خواهرم! تو نيز حجاب خود را حفظ کن که حجاب تو کوبنده تر از خون من است.

شهيد غلامعباس کرمي ( 1361-1343 فسا )

... و آخرين پيامم به خواهران عزيز اين است که حجاب خودشان را حفظ کنند؛ چون حجاب آنها از خون من کوبنده تر است و دشمن از حجاب شما خواهران عزيز بيشتر وحشت دارد.

شهيد غلامحسين کرمي شالي ( 1361-1343 تاکستان )

حجابتان را حفظ کنيد. سوگند به خدا حجاب تو کوبنده تر از خون من است.

شهيد غفار کريمي ( 1365-1344 شهرکرد )

... و تو اي خواهر، اين را بدان که حجاب تو کوبنده تر از خون من است.

شهيد فرزاد کريمي ( 1363-1344 قائم شهر )

وصيت به خواهرانم اينکه حجاب شما خواهر کوبنده تر از خون شهيد است و درس را از بانوي يگانه اسلام فاطمه زهرا (سلام الله عليه) ياد بگيريد و عمل کنيد.
... همسرم من از تو راضي بودم و خداوند از تو راضي باشد و اميدوارم که زينب وار راه شهدا را ادامه بدهي و حجاب خودت را حفظ کن و در خط امام دوشادوش ديگر خواهران حرکت کن و صبر و استقامت داشته باش و جزء تقوا پيشگان باشيد.

شهيد عبدالله کريمي اسماعيل آبادي ( 1362-1345 تهران )

... و خواهران من، حجاب خود را حفظ نماييد و سنگر حجاب را ترک نکنيد که چادر سياه شما از خون سرخ من کوبنده تر است.

شهيد حميد کريمي بخشايش ( 1365-1349 تبريز )

هميشه به ياد خدا باشيد و حجاب اسلامي را رعايت کنيد.

شهيد غلامرضا کريمي کرماني ( 1363-1343 تهران )

... و اي خواهران من، اين را بدانيد که سياهي حجاب شما کوبنده تر از خون من است.

شهيد صفر کمالي ( 1365-1347 قائن )

... و تو خواهرم، حجاب تو کوبنده تر از خون من است. سعي کن با حجابت پاسدار خونم باشي.

شهيد عليرضا کني ( 1362-1344 تهران )

خواهران من، حجاب شما کوبنده تر از خون من است. تو بايد در پشت جبهه ها در سنگر خانه ات فرزنداني با ايمان تربيت کني که جاي مرا پر کنند.
بايد فرزنداني که در دامن شما تربيت و بزرگ مي شوند از اسلام و قرآن و انقلاب و امام امت، خميني حمايت کنند.

شهيد علي کهنداني ( 1366-1344 قم )

اي خواهرم حجاب تو کوبنده تر از خون من است.

شهيد صفرعلي گرزين ( 1364-1344 شاهرود )

... واما خواهرجان، حجاب تو کوبنده تر از خون سرخ من [ است ] . بايد حجابت را حفظ کني.

شهيد علي اکبر گرزين ( 1365-1345 آزادشهر )

خواهران، حجابتان را کاملاً رعايت کنيد و روح مرا شاد. حجاب شما کوبنده تر از خون من است.

شهيد علي اصغر گودرزي ( 1365-1345 تهران )

وظيفه شما خواهرانم و تمام خواهران ديني ام اين است که حجابتان را حفظ کنيد چرا که حجاب شما کوبنده تر از خون شهيد است.

شهيد فتح اله4 ماراني ( 1361-1341 اصفهان )

... و همه جا حجاب اسلامي خود را کاملاً حفظ نماييد چون که حجاب شما مادر و اي خواهرانم کوبنده تر از خون شهدا مي باشد.

شهيد عباسعلي ماهراني برزاني ( 1364-1347 اصفهان )

وصيتي با شما خواهرانم: خواهرانم، حجاب شما کوبنده تر از خون سرخ من است، حجابتان را حفظ کنيد و ادامه دهنده راه زينب (سلام الله عليه) و سکينه (سلام الله عليه) باشيد و مانند آنها با صبر و استقامت خود دشمن را منکوب و از طرح توطئه و تلاش بيهوده مايوس سازيد.

شهيد حميد متقي زاده ( 1363-1346 اراک )

... و تنها [ تقاضايم ] (1) از شما اين است که با آن حجابي که از خون رنگين تر مي باشد، راهم را ادامه دهيد.

شهيد احدالهي محسني ( 1365-1341 کرمانشاه )

باري خواهران عزيز، براي شما زينب (سلام الله عليه) بايد الگو باشد؛ که [ با ] از دست دادن عزيزانش در صحراي کربلا و با وجود اسارت، باز به يزيد ملعون تاخت. اميدوارم که شما هم در سنگر حجاب ادامه دهنده راه شهدا باشيد.

شهيد احد محمدي ( 1363-1347 بوئين زهرا )

خدمت خواهرم سلام عرض مي کنم. از شما مي خواهم که حجاب اسلامي را رعايت کنيد؛ چون حجاب تو کوبنده تر از خون من است.

شهيد حميد محمدي ( 1363-1346 تهران )

عاجزانه تقاضا مي کنم که با ايماني قوي مشغول به تحصيل علم باشيد و با حجاب خود خون تمامي شهيدان از دست رفته را حفاظت کنيد.

شهيد عبدالعلي محمدي سيار ( 1364-1345 تهران )

... و شما خواهران عزيزم، شما نيز در شهادت تنها برادرتان شيون نکنيد و هميشه به ياد حضرت زينب باشيد که جلو ديدگانش بسياري از بستگانش را شهيد نمودند. هميشه سعي کنيد حجابتان را حفظ نماييد زيرا که خون شهيد خيلي ارزش دارد و بدانيد که حجاب کوبنده تر از خون شهيد است؛ پس مواظب اعمال و رفتار خويش باشيد.

شهيد علي اکبر محمودزاده خمارلو ( 1363-1341 کليبر )

... و اي خواهران و برادران، اين را بدانيد که حجاب شما کوبنده تر از خون من است.

شهيد علي مراتي فني ( 1367-1346 تهران )

خواهرم، اين را تمامي شهدا گفته اند و با دادن جان خود به اثبات رسانيده اند که حجاب تو کوبنده تر از خون من است؛ لذا حجاب خود را حفظ نماييد و به خواهراني که بدحجاب هستند تذکر و امر به معروف نماييد و اميدوارم که با اين کارتان شهدا و انبياء و خدا را از خود راضي نماييد.

شهيد حميدرضا مرادي ( 1364-1348 کازرون )

... خون بنده و امثال بنده اين پيام را به خواهران مي دهد که سنگر حجاب و عفت خود را رها نکنند و نگذارند که اجانب يکبار ديگر ارزش [ آنها ] (2) را که همان حجاب و عفت و پاکدامني است، از بين ببرند.

شهيد غلامرضا مرادي ( 1365-1344 مشهد )

... و خواهش ديگرم از خواهران عزيزم اين است که حجابشان را رعايت کنند و بدانند که حجاب آنان از خون من برنده تر است.

شهيد علي معيني کربکندي ( 1366-1346 برخوار و ميمه )

... و اي خواهران، شما هم با حجاب اسلامي خود مشت محکمي بر دهان منافقين مي توانيد بزنيد زيرا حجاب تو کوبنده تر از خون من است.

شهيد علي اکبر مقدم ( 1362-1344 شيراز )

شما اي خواهرانم، حجابتان را رعايت کنيد که حجاب شما کوبنده تر از خون من است در برابر منافقين.

شهيد غلامرضا مقدم چشمه ( 1365-1346 مشهد )

خواهرم اگر من کاري حسيني کرده ام تو هم کاري زينبي کن و بدان که حجاب تو کوبنده تر از خون من است.

پي‌نوشت‌ها:

1- در اصل وصيت: آرزويم
2- در اصل وصيت: شما

منبع مقاله :
دادجو، مهدي؛ (1390)، گزيده موضوعي وصيت نامه شهدا 2، تهران: نشر شاهد، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه