قوانين پوشش، مربوط به دانشگاه ها

 قوانين پوشش، مربوط به دانشگاه ها

 

نويسنده: شادي صدر
 

قوانين اختصاصي پوشش

1. آيين نامه حفظ حدود و آداب اسلامي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

مصوب 06/ 05/ 1366 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
فصل اول
حفظ حدود اخلاق اسلامي در برخوردها و معاشرت ها:
1. دانشجويان زن و مرد لازم است در کلاس هاي درس در دو رديف جداگانه بنشينند.
تبصره: هرگاه در دانشگاهي جدا کردن کلاس هاي مخصوص زنان و مردان ميسر باشد و مشکلي از لحاظ بودجه و کيفيت تحصيل به وجود نياورد کلاس ها بايد جدا باشد.
2. در بيمارستان هاي آموزشي بايد کوشش شود که به تدريج بخش هاي بيماران زن و مرد از يکديگر جدا باشد، و همچنين هر جا ميسر است در اتاق هاي عمل از اختلاط زن و مرد خودداري شود و حتي المقدور از کادر پرستاري زن براي زنان و مردان استفاده شود و مسائل شرعي رعايت گردد.
3. در آزمايشگاه ها و بخش هاي تزريقات هرگاه براي تزريق و پانسمان، هم متخصص مرد بود و هم متخصص زن، از متخصص مرد براي بيماران مرد و از متخصص زن براي بيماران زن استفاده شود.
4. در محل هاي تردد و نصب اعلانات در دانشگاه ها، هرگاه احتمال ازدحام رود، بايد محل هاي جداگانه براي زنان و مردان در نظر گرفته شود.
5. لازم است که دانشجويان زن و مرد از آزمايشگاه ها و کارگاه ها و سالن هاي تشريح و اتاق کامپيوتر و غيره حتي المقدور در نوبت هاي خاص و به طور جداگانه استفاده کنند.
6. سالن هاي طراحي و مدل (آتليه ها) و خود مدل ها بايد منطبق با شوون اسلامي باشد و محيط کار حتي المقدور براي زنان و مردان جدا باشد.
7. دانشجويان زن و مرد لازم است در گروه هاي مجزا به کارهاي گروهي دانشجويي از قبيل انجام پروژه ها و طراحي و کارهاي عملي و مانند آن بپردازند، مگر اينکه مجزا کردن زن و مرد منجر به مختل شدن کار با تعطيلي آن گردد.
8. دانشگاه ها بايد تدابيري اتخاذ کنند تا در محيط هاي اداري با توجه به امکانات موجود از اختلاط غير ضروري زن و مرد تا جايي که منجر به اختلال و تعطيل کارها نشود جلوگيري به عمل آورند.
9. مسولان مرد بايد از منشيان مرد استفاده کنند.
10. در آن قسمت از دانشگاه ها که عموم مراجعه کنندگان مرد هستند (از قبيل خوابگاه ها) لازم است از کارمندان مرد استفاده شود و در آن قسمت که مراجعه کنندگان زن هستند از کارمندان زن.
11. اماکن عمومي مانند قرائت خانه، کتابخانه و خوابگاه ها و اتاق هاي غذاخوري بايد از براي زنان و مردان جدا باشد يا براي هر جنس از نوبت جداگانه استفاده شود.
تبصره - براي اماکن ورزشي نوبت استفاده مردان بايد جدا از نوبت زنان باشد.
12. روابط ميان استادان و دانشجويان و کارمندان بايد مطابق با مقررات دانشگاهي و ضوابط اخلاق اسلامي باشد و هرگاه کسي خلاف آن را مشاهده کرد بنابر اصل نهي از منکر به متخلفان تذکر دهد و اگر تذکر او موثر واقع نشد مراتب را به مقامات مسوول دانشگاه اطلاع دهد.
13. زنان در محيط کار و تحصيل بايد از پوشش اسلامي استفاده کنند و از پوشيدن لباس هاي تنگ و زننده و آرايش و تبرج پرهيز کنند و مردان نيز نبايد از لباس هاي زننده استفاده کنند.
14. مسوول اجراي اين آئين نامه روساي دانشگاه ها و مدارس عالي خواهند بود که مي توانند با کمک کميته هاي انضباطي يا هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري به تخلفات رسيدگي نمايند.
تذکر: فصول بعدي اين آئين نامه متعاقباً به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.

2. از آئين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي

مصوب 14/ 6/ 74 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
ماده 6- حدود اختيارات و وظايف کميته هاي انضباطي دانشگاه و کميته مرکزي انضباطي
د- تخلفات اخلاقي:
3/د - عدم رعايت پوشش اسلامي يا استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل.
5/د - عدم رعايت شئون دانشجوئي.
ماده 7- تنبيهات
الف - تنبيهاتي که با حکم کميته هاي انضباطي دانشگاه يا کميته مرکزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي تواند اعمال شود.
1/ الف - احضار و اخطار شفاهي.
2/ الف - اخطار کتبي بدوندرج در پرونده دانشجو.
3/ الف - تذکر کتبي و درج در پرونده دانشجو.
4/ الف - توبيخ کتبي و درج در پرونده دانشجو.
5/ الف - دادن نمره 25/. در دروس مربوط به تخلف.
6/ الف - محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه (از قبيل وام، خوابگاه و...).
7/ الف - دريافت خسارت از دانشجو در مواردي که تخلف، منجر به ايجاد ضرر و زيان به دانشگاه يا بيت المال شده باشد.
8/ الف - منع موقت از تحصيل تا مدت دو نيمسال تحصيلي (با احتساب يا بدون احتساب سنوات).
تبصره 1: در مواردي که کميته انضباطي بدوي دانشگاه حکم صادر کرده و به آن حکم در موعد مشخص شده در اين آيين نامه دانشجو اعتراض کند، تجديد نظر در حکم صادره به عهده کميته انضباطي تجديد نظر دانشگاه خواهد بود.
تبصره 2: اعمال مجدد مجازات موضوع بند 8/ الف ماده 7 منوط به تأييد کميته مرکزي انضباطي خواهد بود.
ب - تنبيهاتي که فقط با حکم کميته مرکزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي تواند اعمال شود:
1/ ب - منع موقت از تحصيل تا چهار نيمسال تحصيلي (با احتساب يا بدون احتساب سنوات).
تبصره: چنانچه پس از اجراي حکم کميته و در طول مدت تحصيل دانشجو، احتساب سنوات محروميت از تحصيل مانع از فارغ التحصيل شدن دانشجو شود و دانشجو متعذر به عذر موجه شود، کميته مرکزي پس از ارايه دلايل و مدارک تعذر از سوي دانشجو و بررسي، بنا به تشخيص مي تواند اقدام به تبديل حکم به عدم احتساب سنوات کند.
2/ ب - تغيير محل تحصيل دانشجو.
3/ ب - تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه.
4/ ب - اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودي.
5/ ب - محروميت از تحصيل در کليه دانشگاه ها تا 5 سال.
تبصره 1: در موارد ضروري بنا به تشخيص، کميته انضباطي دانشگاه يا کميته مرکزي انضباطي مي تواند حکم به صورت ترکيبي صادر کند. (ترکيبي از 2 يا چند بند ماده 7).
تبصره 2: رئيس دانشگاه مجاز است تا زمان رسيدگي به پرونده دانشجوي متخلف در کميته انضباطي دانشگاه از ورود وي به دانشگاه جلوگيري کند مشروط بر اينکه مدت رسيدگي به پرونده دانشجو از يک ماه تجاوز نکند و در مورد پرونده هايي که به کميته مرکزي انضباطي براي رسيدگي و اعلام رأي ارجاع مي شود، رئيس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگيري کند (در صورت تلاقي ايام ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه با امتحانات پايان نيمسال، دانشجو مي تواند با تشخيص رئيس دانشگاه در امتحانات پايان نيمسال شرکت کند).
تبصره 3: به منظور ممانعت از اعمال سليقه هاي متفاوت در دانشگاه ها و در موارد تخلف مشابه، کميته هاي انضباطي دانشگاه ها موظفند در خصوص تخلفات مشمول بندهاي 5/ ج و 1/د و 2/د و 4/د و 6/د و 7/د و 8/د ماده 6 آيين نامه، ضمن رسيدگي و صدور حکم درمحدوده اختيارات، مراتب را براي اطلاع و احياناً اعلام نظر به کميته مرکزي انضباطي ارسال کنند.
تبصره 4: هرگاه دانشجوئي در مکان هايي به عنوان دانشجو فعاليت داشته باشد (از قبيل سفرهاي علمي، محل هاي کارآموزي، خوابگاه و...) مرتکب عملي شود که بر حسب قوانين کشوري مستوجب کيفر باشد، کميته انضباطي مي تواند ضمن رسيدگي به تخلف در حيطه اين آئين نامه، موارد را براي برخورد در حيطه کاري مراجع ذي صلاحيت به آنها نيز ارجاع دهد. به هر حال تنها مرجع مجاز دانشگاه به انعکاس تخلف و معرفي دانشجوي خاطي به مراجع قضائي و انتظامي، کميته انضباطي آن دانشگاه است.
تبصره 5: هرگاه دانشجوئي در خارج از محوطه دانشگاه مرتکب عمل خلافي شود که بنابر قوانين کشوري مستوحب کيفر باشد، رسيدگي به جرم ارتکابي در چارچوب ضوابط و قوانين کيفري و جزائي در صلاحيت مراجع قضائي است اما کميته انضباطي مي تواند به موازات آن حسب ماده 7 اين آئين نامه تصميم گيري کند.
تبصره 6: تمرد دانشجو از اجراي احکام و دستوراتي که کميته انضباطي صادر مي کند يا تکرار تخلف موجب تشديد تنبيه خواهد شد.
تبصره 7: بنا به تشخيص کميته انضباطي، موارد تخلف مي تواند به ولي يا سرپرست يا همسر دانشجو اطلاع داده شود.
تبصره 8: در صورت احتمال تصحيح رفتار و عدم تکرار تخلف، کميته هاي انضباطي دانشگاه و کميته مرکزي انضباطي بنا به تشخيص مي توانند اجراي تمام يا بخشي از حکم را پس از اخذ تعهد به حالت تعليق در آورند و در صورت تکرار هر نوع تخلف، علاوه بر اعمال مجازات جرم جديد، حکم تعليقي هم به اجرا درخواهد آمد و استفاده از موضوع اين تبصره در طول مدت تحصيل دانشجو فقط يک بار مجاز مي باشد و اعتبار اجراي احکام تعليقي به شرط عدم تکرار تخلف تا پايان تحصيل دانشجو است و در صورت عدم تکرار تخلف در طول مدت تحصيل، سوابق محکوميت از پرونده او خارج خواهد شد. ضمناً اين تبصره بر کليه موارد تخلف ماده 6 اين آيين نامه شمول دارد الا در اين موارد:
اعمال شنيع (زنا و لواط) - سرقت مکرر - استفاده از سلاح - عضويت يا فعاليت در گروهک هاي ملحد، مفسد يا محارب، توزيع مواد مخدر و مشروبات الکلي.
تبصره 9: به تخلفات دانشجويان مهمان و انتقالي، کميته انضباطي دانشگاهي که تخلف در زمان تحصيل دانشجو در آنجا صورت گرفته است رسيدگي خواهد کرد و چنانچه در موقع اجراي حکم دانشجو در آن دانشگاه نباشد، کميته انضباطي دانشگاهي که محل تحصيل دانشجو است مکلف به اجراي حکم صادره خواهد شد.

3. از آيين نامه خوابگاه هاي دانشجويي

مصوب 11/ 11/ 83 وزير علوم، تحقيقات و فناوري

مقررات اخلاقي و فرهنگي

رعايت شعائر و شئونات اسلامي، احترام متقابل، حجاب اسلامي، رعايت حقوق ساکنين اماکن مسکوني مجاور يا مشرف بر خوابگاه هاي دانشجويي و حفظ آرامش ساکنين داخل و خارج ساختمان براي کليه دانشجويان ساکن خوابگاه هاي دانشجويي الزامي است.
ماده 8: در صورت عدم رعايت موارد مندرج در اين آيين نامه معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مي تواند برابر مقررات با دانشجوي خاطي برخورد کند.

4. اطلاعيه، مصوب 5/ 10/ 73 کميته انضباطي دانشگاه شاهرود (1)

به منظور حفظ و حراست از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و تحقق اهداف عاليه اسلام و ارزش هاي والاي انساني و مبارزه با فرهنگ منحط غربي کميته انضباطي دانشگاه بر اساس مصوبه جلسه مورخ 5/ 10/ 73 مقررات زير را به دانشجويان ابلاغ مي نمايد.

الف - برادران:

1- لباس برادران بايستي مناسب و ساده بوده و از پوشيدن لباس هاي غير متعارف چسبان با رنگ هاي زننده و پيراهن آستين کوتاه خودداري نمايد.
2- آرايش و اصلاح موي سر بايد متناسب با شخصيت علمي و هماهنگ با فرهنگ دانشجويي باشد.
3- استفاده از طلا براي برادران حرام شرعي و ممنوع است.

ب - خواهران:

1- از چادر مشکي و يا مانتو و شلوار ساده و گشاد و بلند و از پارچه ضخيم و از يکرنگ، قهوه اي، مشکي، طوسي، سرمه اي، استفاده نمايند و پوشيدن مانتوهاي مدل دار با رنگهاي زننده ممنوع مي باشد.
2- از مقنعه جلو بسته ساده، يک رنگ و بدون هرگونه تزيين استفاده شود به نحوي که حدود حجاب شرعي رعايت شود و استفاده از روسري ممنوع است.
3- جوراب به رنگ هاي سنگين و ضخيم.
4- آرايش کردن به هر شکل و استفاده از عطرهاي تند ممنوع است.
5- استفاده از زيورآلات که جلب توجه نمايد و در محيط دانشگاه ممنوع است.
6- کفش از مدل ساده و يا پاشنه معمولي با رنگ هاي مناسب.
7- استفاده از البسه با رنگ هاي زننده و آرام و از روي مانتو ممنوع است.

تذکر:

خواهران و برادران دانشجو موظف به رعايت حدود و شرعي و ارتباطات خود در محيط هاي آموزشي مي باشند.
دانشجويان عزيز موظفند با رابطين امر به معروف که داراي کارت و مجوز رسمي از طرف مراجع ذي صلاح مي باشند همکاري نمايند. بديهي است با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد.
در پايان توصيه مي شود کليه دانشجويان عزيز با حفظ موازين و شئونات اسلامي در راه علم و دانش تلاش نمايند.

5. از آيين نامه کميته انضباطي دانشگاه شهيد بهشتي (2)

نظر به اينکه دانشگاه هاي کشور مراکز تحصيل و علم و دانش معرفت بوده و متضمن آينده کشور مي باشند، حفظ سلامت اخلاقي واجتماعي و رعايت شئونات اسلامي و دانشجويي در اين مکان مقدس بسيار ضروري است. لذا بدينوسيله پاره اي از مقررات انضباطي دانشگاه عنوان مي شود و جهت حفظ سلامت و قداست دانشگاه از کليه دانشجويان عزيز تقاضاي همکاري و مساعدت داريم:
بديهي است عدم رعايت هر يک از موارد زير تخلف انضباطي محسوب شده و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
5. رعايت مقررات و موازين مربوط به پوشش اسلامي
8. پوشش خواهران مي بايست چادر و يا مانتو با شرايط زير باشد:
الف: مانتو و شلوار ساده و بلند از پارچه ضخيم در رنگ هاي مناسب و سنگين
ب: مقنعه بلند در رنگ هاي مناسب به طوري که موهاي سر را کاملاً بپوشاند.
ج: پوشيدن کفش ساده، پاشنه معمولي در رنگ هاي مناسب
د: پوشيدن جوراب ضخيم در رنگ هاي مناسب
هـ : عدم استفاده از وسايل آرايش و زيور آلات

پوشش برادران:

الف: پوشش برادران را بايد مطابق با شئونات دانشجويي باشد.
ب: عدم استفاده از شلوار تنگ و پيراهن آستين کوتاه (غير متعارف)
ج: عدم استفاده از لباس هاي تقليدي از سبک و مدل هاي غربي
د: موهاي سر مي بايست در حد معمولي کوتاه بوده و عاري از مدل هاي تقليدي از فرهنگ غربي و يا تقليد از گروه هاي غير اخلاقي باشد.

6. شيوه نامه نحوه پوشش و رفتار دانشجويان در دانشگاه علامه طباطبايي

مصوب 1385 شوراي فرهنگي دانشگاه علامه طباطبايي
1) استفاده از وسايل آرايشي ذيل به صورت اکيد ممنوع است؛ رژگونه، رژلب، سايه، خط لب، خط چشم، ريمل، مانيکور، ناخن بلند و آرايش شده.
2) استفاده از مقنعه کوتاه و گشاد ممنوع بوده و پوشش روسري براي کليه دانشجويان ممنوع است.
3) از ورود دانشجويان با مانتوي بالاي زانو، تنگ، رنگي، سارافون، غير پارچه اي و شلوار پاچه گشاد، بالاي مچ و طرح دار به داخل دانشگاه جلوگيري مي شود.
4) استفاده از گردنبند، انگشتر، دستنبد، پابند و ساير زيور آلات ممنوع است.
5) با سيگار کشيدن و هرگونه رابطه نامناسب در محيط دانشکده برخورد شده و خاطبان به مراجع ذيصلاح معرفي مي شوند.
6) از ورود افراد با لباس هاي مارکدار و کتاني رنگدار جلوگيري مي شود.
دانشجويان موظف هستند در صورت درخواست مسوول ارشاد، کارت دانشجويي خود را به وي ارائه کرده و آن را در کميته انضباطي تحويل بگيرند.
اين شيوه نامه در شوراي فرهنگي دانشگاه علامه طباطبايي تصويب شده و از تاريخ 6/ 12/ 85 به صورت کامل لازم الاجرا است و در هر دانشکده يک نفر از طرف اداره حراست به عنوان مسوول ارشاد و انکار وظيفه اجراي اين آيين نامه را بر عهده داشته و افراد خاطي را به حراست و کميته انظباطي معرفي نمايد.

7. دستورالعمل دانشگاه سهند تبريز، فروردين 86 (3)

الف - الگوهاي رفتاري براي برادران و خواهران

1- گفتار و رفتار بر اساس اخلاق اسلامي.
2- پرهيز از اختلاط نامناسب اماکن عمومي دانشگاه، سالن مطالعه کتابخانه، کلاس غذاخوري و غيره.
3- پرهيز از استفاده از وسايل اعتياد، پوشاک و.... که مغاير با شئون اسلامي و اجتماعي بوده و به عنوان ترويج فرهنگ مبتذل غرب محسوب مي شود.

ب. الگوهاي پوششي براي خواهران

1- استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر و يا مانتو شلوار و مقنعه بلند مناسب به نحوي که موهاي سر کاملاً پوشيده باشد به همراه جوراب ضخيم کفش هاي پاشنه کوتاه و رنگ هاي سنگين.
2- پرهيز از هرگونه آرايش و استفاده از زيور آلات و عطر در محيط دانشگاه

ج- الگوهاي پوششي براي برادران

1- عدم استفاده از لباس نامناسب با رنگ هاي تند، تنگ و غير متعارف
2- عدم آرايش مو با سبک هاي غير متعارف و زننده
3- عدم استفاده از طلاجات مانند انگشتر، گردنبند و...

8. مصوبه چهارمين جلسه شوراي فرهنگي دانشگاه گلستان، 1387

1 - خانم ها:

مقنعه بايد پوشش کامل داشته و موها نمايان نباشد. مانتو و شلوار چسبان نبوده و مانتو بايد زير زانو باشد (مانتو چسبان و مانتو بالاتر از زانو تخلف محسوب مي گردد.)

2 - آقايان:

پوشيدن تي شرت و پيراهن با آستين کوتاه تر از آرنج تخلف محسوب مي گردد.

تذکر:

غير دانشگاهي (ارباب رجوع) در صورت مغايرت پوشش با ضوابط مذکور مجاز به ورود به محيط دانشگاه نمي باشد.

توضيح:

موارد تخلف مشاهده شده ضمن تذکر. به کميته انضباطي معرفي خواهد شد.

9. دستورالعمل اجرايي نحوه رفتار و پوشش اسلامي براي دانشگاهيان، 1386، دانشگاه بوعلي همدان (4)

به منظور تحکيم و تثبيت ارزش هاي والاي اسلامي وحفظ قداست محيط دانشگاه اجراي موارد ذيل براي کليه دانشگاهيان الزامي است.
الگوي رفتاري براي برادران وخواهران:
1- رعايت شئون اسلامي و دانشجويي در رفتار و گفتار.
2- پرهيز از اختلاط بي مورد دانشجويان دختر و پسر در فضاي دانشگاه.
3- عدم استفاده از وسايل، اشياء پوشاک و زيورآلاتي که مغاير با شئون اسلامي و اجتماعي است و به عنوان ترويج فرهنگ مبتذل غرب محسوب مي شود. (بخصوص پخش آهنگ از دستگاه هاي صوتي)
4- پرهيز از هرگونه آرايش خلاف شرع و عرف. (5)
5- همراه داشتن کارت معتبر دانشجويي.

الگوهاي پوششي براي خواهران:

ضمن توصيه به استفاده از حجاب برتر (چادر)، حداقل ضوابط لازم ورود به دانشگاه به شرح ذيل اعلام مي گردد.

مانتو:

1- بلندي مانتو حداقل بايستي تا زير زانوي فرد را پوشش دهد.
2- مدل مانتو ساده بوده، بدن نما، چسبان و چاک دار نباشد.
3- آستين مانتو حتماً تا مچ فرد را پوشش دهد.
4- رنگ مانتو از رنگهاي متعارف و سنگين استفاده شود. توصيه مي شود (از رنگهاي طوسي، قهوه اي، کرم، سرمه اي و مشکي استفاده شود.)

شلوار:

نسبتاً آزاد و تا پايين مچ را پوشش دهد.

مقنعه:

بايد طوري باشد که به غير از گردي صورت، زير چانه و موي سر فرد را پوشش دهد و نازک نباشد.

جوراب:

نازک نباشد و تا ساق پاي فرد را پوشش دهد.

الگوهاي پوششي براي برادران:

1- عدم آرايش موي سر و محاسن با سبک هاي غير متعارف و زننده.
2- از پوشيدن لباس تنگ و بدن نما پرهيز شود.
3- آستين لباس بايستي حداقل تا آرنج را پوشش دهد.
رعايت موارد فوق حداقل ضوابط ورود به دانشگاه مي باشد.
(توجه: اين اطلاعيه به معني تذکر کتبي مي باشد و در صورت عدم رعايت از سوي دانشجويان و دانشگاهيان موارد تخلف در کميته انضباطي رسيدگي خواهد شد).

10. مصوبه دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد تهران، 1387

قابل توجه دانشجويان گرامي
تأکيد به رعايت اصول اخلاقي و خودداري از هر نوع رفتار مغاير با شئونات اسلامي، بخشي از مقررات و آيين نامه انضباطي به اطلاع مي رسد:
همراه داشتن کار دانشجويي جهت ورود به دانشکده و ساختمان هاي آن و تشخيص هويت الزامي است.
استعمال دخانيات در دانشکده، و ساختمانهاي آن ممنوع است.
پوشش دانشجويان بايد مناسب با شأن و شخصيت دانشجويي باشد.

مقررات مختص دانشجويان پسر:

از پوشيدن لباس هاي تنگ و رنگ هاي نامناسب خودداري کرده و از کفش هاي نامناسب، دستبند و گردنبند طلا استفاده ننمايند.
مرتب بودن موي سر و تقليد نکردن از هرگونه سبک يا مدل مغاير با شخصيت دانشجويي

مقررات مختص دانشجويان دختر:

استفاده از مانتو شلوار در رنگ هاي وزين و مدل هاي مناسب.
مقنعه بايد به گونه اي باشد که موهاي سر را کاملاً بپوشاند.
رعايت سادگي و پرهيز از آرايش مبتذل.
استفاده از جوراب در رنگ هاي مناسب و کفش ساده با پاشنه معمولي در رنگ هاي مناسب.
ورود اقوام و دوستان به همراه دانشجو بدون هماهنگي با انتظامات ممنوع است.

11. مصوبه دانشگاه پيام نور مرکز تهران، 1387

ابلاغيه شئونات اسلامي براي آقايان:
1. عدم استفاده از لباسهاي آستين کوتاه در محيط دانشگاه
2. نداشتن موهاي خيلي بلند و بستن موها از پشت
3. عدم انداختن پلاک، زنجير و انواع وسايل مختلف به گردن
4. داشتن کارت دانشجويي الزامي است.

12. موارد خلاف ضوابط دانشگاه در خصوص پوشش خواهران

مصوب کميته انضباطي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، 1387
چادر حجاب برتر است استفاده از حجاب برتر تأکيد مي گردد
1. استفاده از روسري يا کلاه.
2. کوتاه بودن مقنعه و شل بستن آن.
3. بيرون بودن موي سر.
4. تنگ و کوتاه بودن مانتو (بلندي مانتو بايد تا زير زانو باشد).
5. کوتاه بودن شلوار.
6. عدم رعايت سادگي مانتو، مقنعه، شلوار و استفاده از مدل هاي نامناسب.
7. استفاده از رنگ هاي روشن و جلف در مانتو، مقنعه، شلوار و کفش.
8. استفاده از هرگونه لوازم آرايشي.
(ضمناً پوشش چادر، مانتوهاي تنگ و کوتاه و مقنعه کوتاه و نامناسب را توجيه نخواهد کرد رعايت ضوابط فوق الزامي است)

13. دستور العمل اجرايي نحوه ي رفتار و پوشش اسلامي در دانشگاه آزاد اراک (6)

با توجه به تصميم شوراي محترم فرهنگي دانشگاه و در راستاي صيانت از حريم علم و دانش و تکريم اکثريت دانشجويان طرح برخورد با عده کمي از افرادي که شئونات دانشجويي و محيط علمي را رعايت نمي کنند اجرا مي شود.

الگوهاي رفتاري براي برادران و خواهران

1. رعايت شئون اسلامي و دانشجويي در رفتار و گفتار
2. پرهيز از اختلاط بي مورد خواهران با برادران در دانشگاه
3. پرهيز از وسايل، اشياء پوشاک و زيورآلات که مغاير با شئونات اسلامي و اجتماعي بوده و به عنوان ترويج فرهنگ مبتذل غرب محسوب مي شود.
4. پرهيز از هرگونه آرايش
5. همراه داشتن کارت دانشجويي
6. پخش هرگونه موسيقي از گوشي تلفن همراه در محوطه دانشگاه بخصوص در دانشکده ها ممنوع مي باشد.
7. استعمال دخانيات در دانشگاه ممنوع مي باشد.

الگوهاي پوشش برادران

1. عدم آرايش موي سر و محاسن با سبک هاي غير متعارف و زننده
2. از پو شيدن لباس هاي تنگ و بدن نما پرهيز شود.
3. آستين لباس بايستي تا آرنج فرد را پوشش دهد.
رعايت موارد فوق حداقل ضوابط ورود به دانشگاه مي باشد.

توجه:

اين اطلاعيه به معني تذکر کتبي مي باشد و در صورت عدم رعايت آن از سوي دانشجويان توسط عوامل اجرايي امر به معروف و نهي از منکر در دانشگاه که در تمامي قسمت هاي حضور فعال دارند شناسايي و موارد تخلف در اين ستاد و کميته انضباطي رسيدگي خواهد شد.

پي‌نوشت‌ها:

1. در سال 1386، اين اعلام در ضلع شمالي دانشگاه صنعتي شاهرود نصب شده بوده است: «بدينوسيله به اطلاع کليه خواهران و برادران دانشجو مي رساند حفظ شئونات اسلامي ضوابط اسلامي ضوابط پوشش کامل اعلام تا مورد استفاده دانشجويان قرار گيرد شايسته است مفاد ذيل را دقيقاً رعايت نمايند. الف- مانتو شلوار مدل ساده. گشاد و بلند از پارچه ضخيم و از يکرنگ ب- مانتو شلوار مورد استفاده از رنگ هاي سنگين انتخاب گردد سرمه اي، قهوه اي، طوسي و مشکي ج- از مقنعه جلو بسته ساده يکرنگ و بدون هرگونه تزيين استفاده شود. د- کفش از مدل ساده با پاشنه معمولي مناسب جهت محل کار با رنگ هاي مناسب هـ - جوراب بلند با رنگ هاي سنگين.
عدم استفاده از زيورآلاتي که در شأن خانم هاي دانشجو نيست.
2. مرجع و تاريخ تصويب نامعلوم است. نگاه کنيد به:
www.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=1065.
3. مرجع تصويب نامعلوم است.
4. اين دستور العمل هم زمان در چندين دانشگاه ديگر نيز به دانشجويان ابلاغ شده است.
5. در برخي از دانشگاه ها به تناسب فضاي دانشگاهي مواردي به اين مصوبه اضافه شده يا تغييراتي در آن داده شده است. مثلاً اينکه همراه داشتن لوازم آرايشي يا استعمال سيگار براي خواهران يا پوشيدن صندل، دمپايي و امثال آن براي برادران ممنوع است.
6. مرجع و تاريخ دقيق تصويب نامعلوم است. نگاه کنيد به:
www.salam-democrat.com/spip.php?article4267

منبع مقاله :
صدر، شادي؛ (1389)، مجموعه قوانين و مقررات پوشش در جمهوري اسلامي ايران، تهران: کتاب نيلي، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه